آرشیف

2020-6-5

عزیز احمد بارز

عوامل احتمالي شهادت داكتر نيازي

داكتر محمد اياز نيازي دوم جون ٢٠٢٠ در مسجد وزير محمد اكبر خان در محله دپلومات نشين كابل ترور شد. 

زنده ياد شهيد نيازي، شخصيت اعتدال گرا و خوش برخورد با روابط گسترده ي اجتماعي بود، بر خلاف اكثرا علماء اهلسنت افغانستان ايشان در لايه هاي مختلف جامعه داراي شبكه هاي فراوان در ميان مردم بود، محبوبيت ايشان در ميانجوانان بسيار گسترده بود، دلايل اين محبوبيت بر مي گردد به كركتر داكتر نيازي در مسجد، دانشگاه و جامعه صد البته اوبا درس هاي ديني از طريق تلويزيون ملي و ارايه جواب هاي نسبتا امروزي نيز توانست از جايگاه ويژه ي در ميان اقشارمختلف مردم برخوردار باشد.
با توجه به پيشينه تحصيلي ايشان در دانشگاه الازهر و تسلط ايشان به زبان هاي ملي و بين المللي، زمينه مساعد بود بامردم و جهان به خوبي تامين رابطه نمايد، همه اين ها فرصت هاي ويژه ي مساعد ساخت تا اقاي نيازي محبوبيت بي پيشنهي را تصاحب كند.
داكتر نيازي گاهي از روي احساسات سخن مي زد، اظهارات او در مورد قتل فرخنده و عذر خواهي او از خوانواده ايشانيكي از نمونه هاست. 
زماني كه اظهارات اوليه او را در مورد قتل فرخنده كه تراژيدي قرن ما بود را شنيدم نتوانستم ناراحت نشوم، يك روز بعد از اظهارات شان با او حرف زدم و نظرمخالم را در مورد اظهارات ايشان اظهار نمودم، پذيرفت. گفت چكار كنم؟ گفتم از منبر كه اظهار نظر نمودي در صحبتبعدي عذر خواهي كن، پذيرفت اما بعد ها ديدم به خانه پدر فرخنده رفت و از انها عذر خواهي كرد.
نفس پذير اشتباه يك ارزش امروزي است كه مرحومي اين صفت را داشت.
عوامل شهادت داكتر نيازي پيچيده و نا معلوم است، عامل شهادت ايشان به گمان اغلب عاملان جنگ استخباراتي است كهدر كشور ما توسط كشور هاي جهان و منطقه جريان دارد.
هركس عامل قتل داكتر نيازي باشد بخشي از مسوليت بر گردن مخالفان نظام سياسي افغانستان " طالبان " است كه درادامه جنگ، نا امني مقصر اند و اغاز گر بمب گذاري ها در مساجد اند.
روايتي وجود دارد كه داعش، در افغانستان در حمايت و سايه شبكه حقاني معاون تحريك طالبان فعاليت مي كند ومستقيما از سازمان اي اس اي دستور مي گيرد، اهداف خورد و بزرگي را هدف قرار مي دهد وحشت ايجاد مي نمايدمسوليت مي پذيرند، انگار مسوليت پذيري زود هنگام انها حساب شده است،  حاميان داعش مي خواهند فضاي رسانه ها وذهنيت عامه را كنترول كنند تا بار مسوليت متوجه هسته اصلي " طالبان" و پاكستان نشود و بر شهرت كاذب داعش بيفزايد.

هر چند سنخگوي طالبان حمله به جان داكتر نيازي محكوم كرده است.
سلفي ها، بعضي از جوانان در شبكه هاي احتماعي سلفي ها را در شهادت داكتر نيازي دخيل مي دانند، اگر سلفي هارا بر محور دولت سعودي بررسي كنيم تا كنون در قتل علماء اهل سنت متهم نيستند.
سياست جديد شهزاده محمد بن سلمان بر خلاف سياست هاي سلف خويش مي باشد، او تلاش دارد عربستان سعودي رابه چهره جديد آرايش كند و به كمپ كشور هاي غربي همركاب بسازد، هر چند قتل خاشاقچي  و بحران كويد ١٩ اين پروسهرا به ركود مواجه ساخته است.
سپاه پاسداران، جمهوري اسلامي حملات ويران گرانه ي را در سال هاي اخير در افغانستان رهبري و اجرا مي كند اينعملات در مخالفت با امريكا و رقابت با كشور منطقه انجام مي پذيرد.
اظهارات يكي از شخصيت هاي سياسي اهل سنت ايران، مبني بر دست داشتن سپاه پاسداران در مورد ترور اقاي نيازيجدي و قابل پيگرد است.

احتمال دارد كه سپاه پاسداران  به جان معروف ترين روحاني افغانستان داكتر نيازي دست بزند؟

اول: ايران در رقابت با امريكا و كشور هاي منطقه دست به هر كاري ميزند كه پيش بيني ان دشوار مي نمايد.
دوم: در گذشته ها بيشترين حملات بر مساجد اهل تشيع بوقوع پيوست است كه داراي تلفات بلند بشري بود، بخاطر بسيجافكار عامه و ايجاد تنفر از گروه هاي تروريستي " طالبان و داعش" ميشود اين نوع عملات پيچيده را راه انداخت.
سوم: براي بي ثباتي هر چه بيشتر و ناكام نشان دادن امريكا و حكومت مورد حمايت شان، سپاه پاسداران از اين رشتهحملات در عراق انجام دادند، شكي نخواهد بود انرا در افغانستان نيز عملي كنند.
در نتيجه احتمالا سازمان هاي استخباراتي منطقه توسط عمال شان شهيد داكتر نياز را به هدف ادامه تشنج و بحرانقرباني كردند، حكومت افغانستان مطابق قانون اساسي مكلفيت دارد تا از جان ومال همه شهروندان و نخبگان پاسدارينمايد. 
بي توجهي حكومت به قتل شهروندان و عدم پيگيري پرونده هاي انها، حرف جديدي نيست و راه را براي تنش هايخانمانسوز بيشتر هموار مي نمايد. 

نوشته: داكتر عزيز احمد بارز 
اكسفورد، بريتانيا ، پنجم جون ٢٠٢٠