آرشیف

2017-6-28

دوکتور ص. سعیدي

عوامفریبی ھم حد دارد!

کدام عقل سلیم و انسان آګاه نقش جامعهء مدنی، نقش احزاب سیاسی، رول و ضرورت اپوزیسیون سیاسی، حق اعتراض شهروندی، آزادی و نقش مطبوعات و میدیا را به مفهوم درست آن و تحت نظر قانون و حاکمیت قانون  نفیه کرده میتواند و نفیه خواهد کرد؟ 
کدام شخص و عقل سلیم اصلاح نظام و مبارزه علیه فساد را رد نموده و خواهان اصلاح آن  نه خواهد بود؟ 
کدام عقل سلیم اصلاح سيستمی نظام، بهتر شدن ادارهء نیروی های امنیتی کشور را ضرورت جدی نه خواهد دانست؟ 

و ….
اما کی و کدام کسانی این اعتراض ها و نمایشات را با این طمطراق و تحدید در عمل نظام برانداز بیشتر  از همه میکنند؟ 
روشن مبرھن و اظهر من الشمس است که اینها خود مدتها و با فرصت کافی  مسوول همین بخش ها بودند و یا حتی مستقیم و غیر مستقیم همین حالا هستند كه حال عوض اينكه خود را جوابگو بدانند با دیده درايی مکارانه و عوامفريبانه حتی در عمل به شكل نظام برانداز با ايجاد ترس و رعب درامه و تياتر بازی میکنند. بلی همینها با عمل خلاف آنچه اظهار میدارند، فرصت های طلایی غیر قابل تکرار ملت افغان را به هدر دادند و هنوز هم حد اقل عوض تلاش برای تلافی آن به فتنه و تهدید بیشتر میپردازند. بلی مدت زیادی فرصت و امکان داشتند که عمل کنند، اما نه  کردند. هست مواردیکه و حتی از افاده  های کنونی شان کاملاً روشن است که نمی دانند چې میګویند و نمی دانند آنچه را طوطی وار میګویند به چه معنا است؟ اګر میدانستند و در ګفتار خود جدی میبودند یکبار خود دارایی ها، تعداد از بستګان تحمیل شده در حاکمیت سیاسی، تعداد از جنرالان و افراد نصب شده درین ۱۷ سال ګذشته تا امروز را با عملی کردن برنامه های اقتصادی نا متوازن در کشور اقتصاد مافیایی شان، تاراج معادن و تخلفات تکس و مالیه و …. قضاوت و مقایسه میکردند و یا کنند، خود نتیجهء شرمسار خواهند ګرفت و میګیرند. اکثریت ملت و مردم آګاه این را میدانند و تصادفی هم نیست از آزادی و دیموکراسی اګر این باشد، از آن نفرت و انزجار دارند. خود اعتراض میکنند و در واقعیت خود خود  را محکوم میسازند. طرح مشخص برای اصلاح و مفاهیم که خود طوطی وار تکرار میکنند ندارند. ابعاد این کلمات مانند خواست مردم، از نام مردم و از نام قوم، دیموکراسی، آزادی و محتوی درست اقتصاد بازار آزاد را نمی دانند و یا دانستن نمی خواهند. آیا چنین افرادی به نام وجدان و به نام ایمان، اخلاص و صداقت چیزی میشناسند و یا دارند؟ 
حزب و سازمان سیاسی و شخص معترض و هر انسان خیر خواه در پهلوی اعتراض  باید راه حل مشخص اصلاحی و بیرون رفت پيشناد کند. 
‌‌‌‌‌‌دولتداری درست، عقل سلیم و منطق سخن نیرو های امنیتی غیر سیاسی تابع منافع ملت و قانون را سفارش و راه درست  میداند. تعهدات انتخاباتی هم چنین بود اما حال در عمل همانهای که خود عوامفریبانه و فتنه ګرانه و اغواګرانه اعتراض دارند، خود نیروهای امنیتی را حزبی، سمتی و سیاسی ساختند و تمام شواهد نسان میدهند که این اعتراض امروز شان برای کسب امتیاز بیشتر و حزبی و سمتی سازی بیشتر نیروهای امنیتی و مسلح کشور  در عمل اند.  مسخ  بودن همین است. مسخ بودن ، فتنه ګری، دعوتت به آشوب، لندغری و عوامفریبی همین است.   
بخش ازين هزيانات تب شديد اين مسخ شدګان، نظام برانداز هم ناشی از ترس مفرط شان از تحقق ګوشه های از مصالحهء سیاسی در کشور است. اینها  در ١٥ سال اول حاكميت شان توانستند سیاست مصالحه سیاسی را ابزاری و باز هم عوامریبانه  در عمل فلج و غیر عملی بسازند و حال هم در برابر آن موانع ايجاد ميكنند. 
برای اصلاح اداره و بهتر شدن  اداره ء نیرو های امنیتی عوض ادامه و تاکید به پیشبردن سیاست کادری قبلی قومی، سمتی و عقده ګشایی انفرادی، طرح اصلاحی سیستمی را باید پيشنهاد و با ملت شریک ساخت. این آنزمانی است که  صدای اصلاح که بلا تأخیر ضرورت است، صدای ملت میشود که کسی توان مقابله به آنرا و یا توان ایجاد موانح در تحقق آنرا نه خواهد داشت. در غير آن درامه ها اظهارات و تظاهرات شان فتنه، فریب، عوامفریبی، آشوبګری و لندغری بيشی نیستند. 
 اينها بايد بدانند كه ديګر یکه تاز نیستند و طاقت ها طاق و حوصله ها به سر آمده! 
عاقبت چنین روش ها قبل از همه به نابودی خود شان خواهد انجامید.
قرار مشاهده و قرار بګار ګیری  روشهای. تحمیق سازی، مصارف هنګفت منابع دشمن، خاصتاً پاکستان و عدهء  از افراد فرصت طلب، وضع در بین افغانها چنین شده و چنین نشان میدهند و  توانسته اند عدهء را فریب بدهند و بحاطر شر و فساد بکار ګیرند. 
بر همهء انسانهای خیر خواه است تا درین عرصه با ګفتن حق و رساندن حق و منطق آن جهت همګانی شدن آن كار بلا تاخير و دوامدار نمايند. حق انشاء الله تعالی، پيروز شدنی است. 

و ما علينا الا البلاغ المبين
 الهی رحم
دوكتور صلاح الدين سعيدي 
٢٧/٦/٢٠١٧
٠٠٤٤٧٨٨٦٤٧٤٦٣٨