آرشیف

2016-1-4

afrotan

عوارض مافیائی شبه دموکراتیک درافغانستان !

مدتی این مثنوی تأخیر شد ، اکنون بازهم حکایت ، حکایت افغانستان است واز  چند دهه بدینسو است که مردم فقیر افغانستان دروغ پشت دروغ را می شنوند و تحمل میکنند روی همین دلیل دروغ و ریأ کاری را شناسنامه تمامی حاکمان می دانند  اما اکنون باید افشأ گری کرد ؛ متأسفانه افشاگری از آنچه که نباید نیاز به افشاگری داشته باشد . اکنون برگردید وباردیگر دیوار های شهر را  بنگرید که هنوز هم رنگ شعار های زمامداران مافیائی حاکم بر سرنوشت افغانستان مظلوم آنگاه که برای غصب قدرت زور آزمائی میکردند به چشم می خورند .

 

ادامه مطلب اینجا