آرشیف

2015-2-19

Shahla Latifi

عهد بستم

 

عهد بستم تا دیگر 
دل نبندم به کسی
دست بستم تا که هرگز
ننگارم از کسی
چشم بستم قید و تنگ
تا در نیازی شب من
در میان گل صبح 
در لای غلغل روز پرخروش
هیچ نپویم هوسی

آه که با آن همه بستن چه سکوت است دنیا
در میان تار و پودم تنهایی می تپد
بی غوغا

شهلا لطیفی
08-21-2014

 
1,289 people reached