آرشیف

2014-12-30

شیرشاه نوابی

عنایت خـالـــــــــــق

به هر سو بنگرم صنع خلقت توست 
هر ره گذر اثر عنایت توست 
دمیدی در آدم روح جان افزا
کرامت بشریت ز رحمت توست
ابتدا پرسیدی الستُ بربکم 
یارب العالمین اصل جوهر توست 
کلامت شده مشعل دارین ما 
چرخ فلک  مه و گیتی صنعت توست 
آب روان قطره باران نعمت توست
چشمه غلیان رود مستان ز بهر توست 
هرکی را بینم سر نهد به التجا
ذره خاکی لطف و امانت توست 
نواب هر چه نویسد در عظمت تو 
همه جهان ز مهر و محبت توست