آرشیف

2015-1-25

محمد سرور انوری غوری

عمــــــر زمین چقدر است؟

سال هاست دانشمندان ، محققین و تیوری سن ها بفکر تحقیقات در رابطه به عمر زمین می اندیشند و درین باره فکر میکنند تا خود را بجواب سوال فوق نزدیک بسازند ولی تفکرمتذکره مدت 400 سال میشود که جریان دارد . اما همه دانشمندان و ستاره شناسان به این عقیده رسیده اند که زمین هم یک عمر را دارا بوده و باید دانسته شود که چند سال دارد . بعد ازملیارد ها سال تحقیقات زیاد دانستند که زمین یکی از جمله منظومه های نظام شمس میباشد و احتمال میرود که عمر زمین از ایجاد نظام شمس قــــابل محاسبه باشد با کمال تآسف که تا اکنون نظر مشترک در رابطه به سوال فوق کمترنتیجه بدست آمده ولی نظر وجود داشته این است که تقریبآ از عمر زمین از ایجاد نظام شمس به اینطرف 5/5 ملیارد ها سال میگذرد و ناگفته نباید گذاشت که حرف تمام نشده و تحقیقالت جریان دارد .      
اگر در رابطه به موضوع فوق کمی وکاستی وجود داشته باشد معذورم بدارید که یک هفته از عملیات چشمم سپری گردیده است .                                   
 
باعرض ادب
محمد سرور انوری غوری