آرشیف

2015-1-25

عبدالواحد پیمان

علل رواني بــــودن اكثريت مردم افغانستان !

 

نظر به تحقيقات كلي هر فرد افغان حالت رواني اش غير مثبت ميباشد ، خصوصا طبقه اطفال و يا نوزادان كه در سمت جنوب كشور تولد ميشوند . و تعداد بزرگسالان كه شاهد جنگ هاي پي در پي بوده اند و خون فرزند و يا اعضاي فاميل خود را به دستمال كيسه خود از خانه ، دروازه و يا سرك پاك كرده اند از حالت روحي خود مريض بوده و به مرض رواني مبتلا شده اند، ميرسد طبقه جوان كه نيز شاهد بازي هاي سياسي كشور هستند و سرنوشت كشور را خوب نميبينند از تشويش و رنج فكر و مغز شان پراگنده شده ، از فعاليت و پيشرفت بازمانده است ! اطفال كه در افغانستان تولد ميشوند و مورد بازرسي و توجه صحيح قرار نميگيرند ، و يا كسانيكه آواره و بي سر پناه هستند از لحاظ مغزي و روحي رشد ندارند ومثل يك درخت بي ثمر و جسم كه بار دوش جامعه ميشود رشدميكنند، كساني را در اطراف و اكناف وطن ميابيد كه از لحاظ سني از بلوغت هم گذشتند ولي سطح ذهنيت و ظرفيت شان از يك طفل دو سال كشورهاي خارجي كمتر است . 
اين همه بدبختي ها، دربدري ها ، مظلوميت و بي پناهي ها را جنگ هاي خانه سوز و دل گير در وطن ايجاد كرده است !از چشم ديد خود سخن ميگويم ، در يكي از شفاخانه هاي هند كه در دهلي موقعيت دارد روزهاي كه من به آنجا ميرفتم پي كارهاي خود هر روز شاهد برخورد با مريضي ميبودم كه از لحاظ رواني و جسمي كه از اثرات منفي بمب هاي اتمي و شيميايي كه روزانه در افغانستان مانند باران ميبارد در حالت مرگ ميبود، وبطور كلي هم داكتران ريشه اساسي اين مشكل را براي شان جنگ و استفاده از بمب هاي شيميايي در زمان كه طفل به شكم مادر ميباشد توضيح ميدادند ! حالا پس چاره چيست ؟؟ مردم افغانستان همه دست بدست هم داده به تظاهرات شروع ميكنند عليه اسراييل كه چرا به غزه حمله كرده و چرا مردم بيگناه را ميكشد، غافل از انكه اين اسراييل و امريكا اساس و ريشه كشور مارا به خاك و خون يكسان ساختند ، نه تنها جسماني شهيد ميدهيم بلكه عقل ، تمركز و فرهنگ و استقلاليت ما نيز شهيد شده ! آيا كسي روزي به همين موضوع پي برده است ؟ ايا دو برادر افغان با هم سري اي مسئله دست به تظاهرات كشيده ؟ نه!! عزيزان من يكبار بخود بيانديشيد و به حالت خود نگاه كنيد كه در وطن ما چي ميگذرد ، ما چي ازدست داده ايم و چي از دست داده روان هستيم !!! روح و روان هر شخص نا آرام است ، هر مادري پي ديدار فرزند خود چشمهايش در حال كور شدن است ، هر خانه بي صاحب شده و قفل دروازه اش منتظر كليد است كه باز شوه!! هر طفل خواهان اغوش گرفتن پدر مسلمان خود است !!!عزيزان من تا كه خانه ات را نسازي همسايه ات را گله ي نيست ، كمي به حال خود و وطن خويش بيانديشيد، واقعأ اگر ميخواهيد كه مريض شما از دروازه هاي ديگران در امان باشد و آرام و بي درد در خانه فقيرانه خود زندگي كند دستان خود را با هم قايم سازيد تا عليه ظلم و استبداد غالب آييد . هر چي كه گذشت ، گذشت! به فكر يك اينده بهتر شويد و مانع پيشبرد جنگهاي قومي و سمتي شويد! تا اطفال تان ، بزرگان تان و جوانان تان ضايع نشوند و روحأ از بين نروند !!! دست به دست هم داده ، اتفاق را در پيش گرفته به سوي ملت متحد و مترقي قدم برداريد ..نتيجه تقريبأ چهار دهه جنگ و بي اتفاقي را تماشا داريد كه چي به بار آورده است و تاريخ به ما چي ميگويد، حالا ديگر بس است! نگذاريد افكار شيطاني در زندگي تان اختلاف بوجود بياورد ، مثبت بيانديشيد و به ديگران مثبت بياموزانيد چون يگانه راه نجات است !!به اميد يك افغانستان نوين و سربلند.

عبدالواحد پیمان 
جولای ۲۰۱۴ 
هند