آرشیف

2015-1-27

محمد دین محبت انوری

علایم فقر در روستاهــــــــا

 

فقر وناداری واژه است که انسان ها از آن بیزارند ودوری میگزیند ولی در روستاهای افغانستان این پدیده آشکارابه چشم دیده میشود وزندگی مردم با فقر آمیخته شده است.
در افغانستان این پدیده سابقه تاریخی داشته وتاهنوزهم علایم فقر در روستاها وجود دارد.
اکثریت مردم روستانشین در ولایت غور درحالت رقت بار فقر ونیستی بسرمیبرند اطفال وزنان ازشدت فقر سوء تغذیه شده وچهره های شان دراثراین عارضه تغییرکرده است.
وقتی درقریه جات دور افتاده وکوهستانی میرویم اطفال را می بینیم که پوست دست وپاهای شان پوشیده از یک نوع سیاهی است که پوست شان دیده نمیشود این لایه نازک سیاه عمومآ ازگرد وخاک تشکیل شده وبه مرور زمان در روی جلد باقیمانده وجز ازپوست دست وپا وصورت شده است وهمچنان این لایه سیاه را میتوان به چرک ضخیم تعبیر کرد که از مدت ها به اثر پاک نکردن دست وپا ونشستن دست وپابا آب وصابون درروی جلد دست وپا اطفال وزنان تراکم کرده وحالا به یک چیز اضافی با پوست یکجا شده که با شستن یکبار آب خالی پاک نمیشود ومردم با همان دستان پوشیده از چرک نان میخورند.
این مشکل صحی یکی از علایم فقر درروستاها بوده که در قریه جات فقیرنشین مردم از آن رنج میبرند.
درهمچو دهکده ها مردم در دره های تنگ ودور از شهر وبازار زنده گی میکنند که حتی زمین زراعتی آبی هیچ ندارند ومقدار کمی زمین للمی یا دیمه دارند که حاصل ناچیز میدهد وتمام سال اهالی آن مشغول کارمشقت بارهستند ولی بازهم به علت نداشتن زمین زراعتی حاصل خیز گرسنه میباشند ودرین شرایط نمیتوان فقر را ازبین مردم ریشه کن کرد.
با وجود محرومیت که دامنگیر مردمان روستاها شده آنها زحمت کش وپرتلاش هستند وهرآن اگر زمین های زراعتی حاصل خیزدر اختیار شان گذاشته شود میتوانند مزرعه های خوب داشته باشند وهمچنان خودرا نیز ازفقر ونیستی نجات دهند این مردم درهوس همچو موقع هستند تا برای شان زمین های زراعتی آبی داده شود آن وقت در احیآ اقتصاد کشور نقش مهم را بازی خواهند کرد.
در پهلوی این همه مشکلات که دارند آنها با کوهای خشک وطبیعت بی ثمر مبارزه میکنند ویک لقمه نان بخور نمیر را بدست می آورند ساحات که اهالی روستای مسکن گزین شده اند تنها برای چراندن مواشی آنهم درسالهای آبی مناسب است امابرای زندگی مسکونی مناسب نیست.
ساکنان روستاهای کوهستانی درمدت شش ماه زمستان سرد وبرف گیر را درپیش رو دارند وبعدهم اندک کشت که درزمین های للمی میکارند حاصل درست نداده دراکثر سالهاکشت شان به اثرعوامل مختلف ازبین میرود برخی شان که تعدادی کمی مالداری دارند باهمان زنده گی خودرا سپری میکنند که به انواع مشکلات ومصائیب زندگی گرفتارهستند در زمستانها راهای قریه جات با ولسوالی وولایت کاملا مسدود میشودبرف وشدت سرما چنان است که اگرمریضی از اثر مریضی تلف شود کس نمیتواند اورا به کلینیک برساند.
درین قریه جات اطفال از سن 5 سالگی به کار شروع میکنند وزنان نیز درکار زراعت وچراندن گوسفندان وسایرمصروفیت ها سهم میگیرند.
کمبود مواد غذای درهرزمان محسوس است زنان واطفال از گرسنه گی رنج میبرند اکثریت آنها به ماها وشایدهم درطول سال از میوه اسفتاده نکنند چون توان خرید میوه را ندارند ودیگراینکه درآن قریه جات میوه برای فروش برده نمیشود چون مصرف وکرایه راه زیاد میشود ازجانب دیگربه اثرضعف اقتصاد مردم فقیرمیوه را خریده نمیتوانند.
بعضی از قریه جات که آب وهوای بهتردارند تعداد کمی از مردم نهال مثمر را شانده اند که ازمیوه آن استفاده میکنند آنهم نه اینکه میوه پخته شود بلکه درحالت نارس توسط اطفال کنده شده ومیخورن میوه این درختان به مه باشنده گان قریه نمیرسد درین مناطق اکثرآ درختان میوه دار زردآلو وسیب میباشد.
که حاصل میوه آن بسیار کم وبعضی سالها هیچ میوه نمیکنند چون مردم درپرورش درختان تجربه وآگاهی درست ندارند.
یکی از علایم فقراین است که مردم توان ساختن خانه های مناسب را ندارند وحتی میتوان گفت تاهنوز درخانه های مانند کمون اولیه زندگی میکنند این خانه ها از گل ساخته شده واز تهداب ازگل بلند شده سنگ کاری نگردیده ،که در زمستان نم داشته وباعث مریضی های مختلف میشود.
دروازه وکلکین های این خانه ها خیلی کوچک وتنگ هستند که از کلکین ها نور آفتاب داخل خانه نشده وخانه تاریک میباشد دهلیز خانه ها با کوله گوسفندان یکی بوده که بوی وتعفن برخاسته ازکوله گوسفندان بخوبی به مشام میرسد ومردم فقیربا این گونه زنده گی عادت کرده اند وبه نظر آنها کدام فرقی ندارد.
فرش وکالا خانه ها همیشه چرک داشته گرد وخاک ودود بالای آن نشسته وماها وسالها فرش خانه های خودرا نمی شویند چنانچه دروقت رفتن به این خانه ها بوی مخصوص ازدود، گرد وخاک وچرک قریه گی احساس میشود کالا های اطفال وزنان همیشه با چرک وگرد وخاک یکی بوده کمتر کسی دیده میشود که کالای پاک ومرتب داشته باشد درین قسمت اطفال بیشترین ضرر را دیده و رنج وزحمت را متحمل میشوند.
درموقع دیدن اطفال با همان چهره ولباس که گفتیم دل هر انسان بحال شان میسوزد ولی علت این همه بد بختی ورنج هم تنها فقرنیست بلکه عدم آگاهی مردم از مرعات کردن حفظاصحه خانه وبدن بوده که برخی مشکلات را خودشان میتوانند ازبین ببرند مانند شستن کالا وفرش خانه وپاک نگهداشتن دست وصورت اطفال که اگرمردم بخواهند میتوانند برخی ازین مشکلات را خودشان اززندگی خود دورکنند. وبعضی عوامل دیگر مربوط به اقتصاد میشود که براستی مردم توان ساختن خانه مناسب وخوب را نداشته ومهیا ساختن امکانات بهتر زندگی وسهولت های امروزی از قدرت مردم فقیر دوراست.
امابرای از بین بردن این همه مشکلات که زنده گی مردم را به فقرکشانده است وظیفه دولت نیز میباشد که تاهنوزدرین قسمت تغییرات قابل ملاحظه درزندگی مردم رونما نشد ه است لازم است که برای باشندگان روستاها زمین های زراعتی آبی داده شود ویادرهمان محلات شان امکانان بهترکشت وزراعات مهیا گردد وهمچنان دربخش های مختلف زنده گی تسهیلات وخدمات ارایه شود علایم فقر ونیستی از بین خواهد رفت.
درغیرآن سالهای متمادی مردم روستا نشین همین گونه با فقر ووتنگدستی دست وپنجه نرم خواهد کرد وهیچ تغییر وبهبودی در زندگی شان رونما نخواهد شد.

پایان
چغچران
سرطان 1392

این عکس قریه فقیرنشین است که مردمان شان درخانه های مشابه کمون اولیه زندگی میکنند

این عکس قریه فقیرنشین است که مردمان شان درخانه های مشابه کمون اولیه زندگی میکنند

 

این چشمه یگانه منابع آب این قریه است که کفایت آب خوردن را نمیکند.
این چشمه یگانه منابع آب این قریه است که کفایت آب خوردن را نمیکند.

 

یکی از قریه های دیگر که خانه ها وکوله گوسفندان یک قسم ساخته شده است.

یکی از قریه های دیگر که خانه ها وکوله گوسفندان یک قسم ساخته شده است.

این قریه دربین کوهای بلند قراردارد که مردم آن زمین آبی زراعتی ندارند و تنهای مقدار کمی زمین للمی دارند.

این قریه دربین کوهای بلند قراردارد که مردم آن زمین آبی زراعتی ندارند و تنهای مقدار کمی زمین للمی دارند.

صورتهای اطفال ازشدت نور آفتاب سوخته ولکه پیداکرده است اما اطفال باهمین حالت رقت بارزندگی خوش به نظرمیرسند.

صورتهای اطفال ازشدت نور آفتاب سوخته ولکه پیداکرده است اما اطفال باهمین حالت رقت بارزندگی خوش به نظرمیرسند.

 

به دست وپای این طفل بنگرید یک نوع سیاهی ازچرک بالای پوس دست وپایش جای گرفته است که علامه آشکارفقراست.

به دست وپای این طفل بنگرید یک نوع سیاهی ازچرک بالای پوس دست وپایش جای گرفته است که علامه آشکارفقراست.