آرشیف

2014-12-11

حسام الدین سعیدی

علاج قتنه عالم بجز سیر پیامبر نیست

به اوضاع جهان بنگرکه جزدین،چاره دیگر نیست 
علاج فتنه عالم بجزســـــــــــــــــــــــــیرپیامبرنیست

به طوفان بلاافتاده این کشــــــــــــــــــــتی انسانی 
نجاتش جززقرآن دیگرازدیوان ودفترنیـــــــــــــست

مریض کبرونخوت ازغرورکشف خودخــــواهی
شفای کاملش جزنسخه اسلام انــــــــــــــــــورنیست

برای عزت انسانیـــــــــــــــــــــت درعالم امکان
صفاوصدق میخواهد خــــــــــــیانت کاررهبرنیست

زبان دعوت حق رابه احسان است زیبــــــــائی
ولی تندی وبدگویی شریعـــــــــــــت رابرابرنیست

زدرک ودردحق بینی شـــــــــــــــودآبادی دلــها
که دل آباد کردن کــــــــــــارهراوباش وابترنیست

بیاازدعوت وتدرس وفکروذکرشــــــــــــوکامل
که تنهاراهی حق رفتن به این پیکان وسنگر نیست

همه ابعاد دین درجمله اعمال مرمــــــــوزاست
چنانکه بی نیازس ازجهادوتبلیغ خنجرنیســـــــت

خداراالحذرازعقده وکین وحســــــــــــد ورزی
که این تکفیر وتحقیر لایق شان رابدنیـــــــست

کمال نعمت دنیا بدین پیــــــــــــداست درایمان
سعادت هیچگه اندرنظام زوریازرنیســــــــــت

نباشد فتنه انگیزی دوای دردایــــــــــــن امت
که این جزطرح استعماری دنیای کافرنیســــت

چوبدگوئی برادرر اسپس یاری طلــــب داری
بدنیای بشراین لایق وشایان باور نیســـــــت

همه طغیان گران اینجا بحیرت مانده درخجلت
که این نیروی ایمان جزازالله اکبرنیــــــــست

سعیدی راحق رفتن وراه عجب وخودبینست 
چودیدم غیرازاین دوای دردمضطرنیســــــــت

حسام الدین سعیدی

چغچران 14-2-1392