آرشیف

2020-11-24

دوکتور ص. سعیدي

عقل نباشد جان در عذاب!

عقل نباشد جان در عذاب!

نمى دانم که علت و عامل کم عقلى، جهالت، بى خبرى از الفباى سياست و يا نوکر و اجير دشمن بودن است؟

 

زمانيکه به جريان مذاکرات صلح، جوانب مختلف سفر عمران خان به افغانستان و اظهارات رئيس امنيت ملي  افغانستان در مورد ادامهء رابطه طالبان با سازمانهاى تروريستى دقت کنيم تمام شواهد احتمالات فوق حتمى به نظر ميرسد. 

تأکيد بر  ادامهء رابطهء طالبان با سازمان هاى تروريستى يعنى چه؟ نمى دانم شاعر ازين تأکيد چه قصد دارد و طالبان خود انفجار، انتحار و حملات انتحارى را  خود و بيش نظر به امکانات ادامه داده و در عين حال عدهء ديګر شان در دوحه و قطر در هوتل هاى پنج ستاره عيش و نوش دارند. طالب خود اين انفجار و انتحار رامشروع ميدانند و اجرا ميکند.  درين صورت داشتن رابطه و نداشتن ساير انتحاريون و انفجاريون  چرا مهم است؟ خود مجرى چنين کار ها اند و ما دمب رابطه بين شان را قايم کرده ايم. عقل من خو در چنين منطق قد نميته، نظر شما چيست؟

و ها جناب رئيس امنيت ملى افغانستان من را خو فهمانيد که چنين و چنان روابط بين طالبان و سازمانهاى تروريستى وجود دارد، به چه دردت ميخوره که من را در پارلمان افغانستان فهماندن ميخواهى؟چرا جهان را فهمانده نمى توانى و مستندات دوامدار را در زمينه به جهان  ارايه کرده نمى توانى؟ من ملت افغان اينرا همه روزه ميبينم و به ګوشت و پوست خود محسوس دارم.

و ها آن قصهء ساعت رولکس 280 هزار دالرى شما در حاشيه نشست ژنيو ګويا از شما پرسيده شده. در افغانستان ګشنه و فقير زياد و حکام ما به دهها هزار دالر دريشى و ساعتهاى قيمتى ميپوشند و از جهان سوالګر هم اند. اين درست است و يا کدام خبر دشمنانهء اجيران دشمن است؟ 

و ها رئيس صاحب امنيت ملى، شما آدم مسلکى استخباراتى و يا تحصيل کردهء  علم سياست هستيد و يا که اساس همان زبان  انکليسى  است؟

الهى خير که ديګر بر سر اين ملت چه خواهد آمد. 

رئيس امنيت ملى کشور به ادامهء سياست دشمنانهء پاکستان عليه افغانستان علناً تأکيد دارد، اما از جانب ديګرحکام ما به ګمان اغلب به هدايت باداران  براى سران چنين کشور قالين سرخ استقبال فرش و به وسعت و  انکشاف روابط  بيشتر قرارداد هاى سرى و علنى عقد دارند. اين حالت خلاف خواست و ارادهء ملت از ترورست هاى اصلى و مغز متفکر ترور و دهشت است و براى ملت توجيه غېر از فشار خارجى ها ندارد. 

باز ميګويند ما بخاطر نزديک سازى  ملت و حاکميت کار ميکنيم. اين شد نزديک سازى  و يا دورى سازى ملت از حاکميت؟ 

جواب را خود خواهند داد.

 

و ها براى تکميل بحث امروز: 

نامزد وزير يا مناسب کس دى او يا نه دى؟ دلته دملت خدمت مطرح دى او وزير دملت خادم. 

دئوسه که ونه وايم هم. مشکل دې  د جمهور رئيس  له لمړي معاون سره او ازار ورکوې ملت ته او کانديد وزيران پارلمان ته نه پريږدې.

جناب وکيل صيب جناب امرالله صالح  دا يو وزير  هم نه دى وړانديز کړاى. جناب امرالله صالح صيب حقوقى او سياسي مشاور ته اړتيا لري. وکيل تخلف کړاى انفرادى کيس او انفرادى بحث دى، ته ولې مجهوله او بى مشخص ادرسه   د پارلمان پر ضد اعتراض کوې چې متخلفين دي؟ دا ماته پريږده، ته خو د جمهور رئيس لمړى معاون يې!

عقل نباشد، جان در عذاب!

عقل نباشد، ملت در عذاب!

 داکتر صلاح الدين سعيدى 

24/11/2020

00447886474638