آرشیف

2015-1-20

فضل الحق نجات

عـیــــد مـــبـــارک

برادر! دلم در پیچ و تاب است عید مبارک
وطـن در اضـطــــراب اســـت عـیـد مبارک

 
خـواهـر! عـروسـان گـل انـدام وشکر فام
زغــم چـشـمـــان پـر آب است عید مبارک
 
مادر! کـه فـرزنـد عزیزت خـفـتـه درخـاک
تــرا قــلـبـــت کـبـــاب اســـت عـیـد مبارک
 
پـدر! پـریـشـانـی بـحــال خــویــش نـــالــی
عروست سخت عذاب است  عـیـد مـبـارک
 
نـمـانـــده پـــول کـــه قــربــانــی بـیــگـری
هـمـیـن ظـلـم جـنـاب اســت عـیـد مـبـارک
 
اسـتــاد! چــــرا دلگـری فـردا عـیـد داری
شـاگــردانــت شـبـــاب اسـت عـیـد مبارک
 
هـمـه در خــانـه ات آیــنــــد بــه عـیــــدی
هـمـیــن راه ثـــواب اســـت عـیــد مبارک
 
اســتــاد! مـیــدانــم رنـــج بـیـانـدازه داری
ولــی وزیــر بـخــواب اسـت عـیـد مبارک
 
دهـقــان! بـنـــازم هـمـت مــردانــه ات را
عــرقــت مـشـک ناب است عـیــد مـبـارک
 
زتـــو مـحـصـــول اگــــر اربــاب بـیـگـــرد
خــــداونــد درعـتـــاب اسـت عـیـد مـبـارک
 
جــــوان!بکن احـسـاس رنـــج بـیـشـمارم
چـــرا چـشـمـت بـخـواب است عید مبارک
 
ســـرت بـــــردار ز خــــواب نـــاز امـروز
کـه مـخـلــوق درعـذاب است عـید مبارک
 
بــه بـیـــداری مـــردم کـــوش کــه حـــالا
کـنــون وقـت شـتـــاب اسـت عـیـد مبارک
 
بـــــرو دلال بــتـــــو عـیــــــدی نـــــــدارم
تــــرا دیــــــــدم بــخــــــود شــادی نـــدارم
 
گـــرفـتـــی مـــال مــــردم رابــه تــذویـــر
بـــه اربـــابــــت بــــدادی گـشـتــه اوسـیـر
 
ولـــی مــــردم بـخــــــــود نـــــان نــــدارد
نـــه نـــان بـشــک کـســـی جــــان نـدارد
 
تـنـــــور سـیـنـــه از غــم مـیـزنــد جوش
کـــه ایــن روز را نـمـیـســازم فـراموش
 
بــــرو دلال بـــــد بــخــــــت ســیـــا روی
بــــه اربـــاب تـبـــه کـــارت چـنـیـن گوی
 
بـتـــرس از خـالــق واز خـشــم مــــردم
نـظـــــام ظـلــــم را مــــردم کـنـنـــد گـــم
(نجات)
فروزکوه
لیل شنبه 14/8/1390
بمنا سبت حلول عید سعید قربان