آرشیف

2015-1-22

اعلم گل غوری

عـیــــد قــربــــان مبارک بـــــاد

 

 

786
 
عید قربان که مظهر اراده و عشق و وفاداری به آفریدگار عالم و آدم است، یکی از مفاخر و مظاهر فرهنگی مردم مسلمان افغانستان نیز هست. در همین روز فلسفه ی فداکاری و ایثار در تاریخ دینی ما بظهور آمد. داستان حضرت ابراهیم (ع) که برای هر مومن و اهل دین وحتی غیر دین نیز روشن است مبدأ فلسفه عید قربان خوانده میشود.
درآستانهء فرارسیدن عیدقربان از خداوند عالم تمنا دارم که آفات وبلیات ناشی از بحران جنگ وبیعدالتی ومداخلات برخی سازمانهای استخباراتی و حتی کشورهای بزرگ وکوچک را از زندگی مردم افغانستان دور سازد و آگاهی، آزادی و اتحاد واقعی وبرابر اقوام و افشار مختلف ساکن در کشور مارا فراهم و میسر گرداند.
با این آرزو که زنان محروم و پر حوصله ی افغانستان در داخل کشور و آنانی که در پاکستان  هندوستان و ایران  و درسایر کشورهامهاجرند، در ایام عید اسلامی در حفظ حضرت پروردگار باشند و از خوشبختی نصیب بیابند، مراتب تبریکات مجدد واحترامات عیدانه خویش را در خدمت هموطنان تکرار می کنم.
تمنای من از خالق عالم در این روز مبارک آنست که فقر، بیعدالتی، بحران و دشمنی گروههای مردمی در میان همه افراد اعم از زن ومرد، برطرف گردد و صلح وصلاح، آرامی ورفاه، سعادت و ارتقا در زندگی مردم بینوای ما مسلط گردد. خداوند ما محصیلین ومهاجرین را نیز از دشنمی و بد بینی نسبت بهم دور بدارد.
 
ومن الله توفیق.
 
عید قربان مبارک باد
 
اعلم گل (غوری)
محصل حقوق و علوم سیاسی در کشور هندوستان