آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

عـهـد و پـیمان وطـن

ا ی  قــــلـــم  بـنـو یــس  بــر  یـا د عـــزیــزا ن  و طــــن
ا ز د لـیـــر ا ن  بــز ر گ  و ا ز  شــهـــیـــد ا ن  و طـــن
 
ز نـد ه گـیـی  تـک تـک  ما  هــسـت  مــرهــو ن  ز مـا ن
ا ز  د یـا ر  فـیـض  بـخــش   و  ا ز  گلـســتـا ن  و طـــن
 
بـلـبــلان  گلـشــن  ا یـن  مــر ز بــو م  ا ز  مـلـک غــیـــر
ســر د هــنــد  نو حـه  به یـا د  با غ و بـســتـا ن  و طـــن 
 
هـمـچـو مـجـنـون  د ر فــرا ق  مـیـهــن  مـحـبـوب  شـا ن
می بـنا لــنـد  هــر کـد ا م ا ز  ر نـج   و حــرمـا ن  و طـــن
 
ا ز  فــر و غ   نـو جـو ا ن  و  شــا عـــر  شـیــوا  بـیــا ن
مـیـر ســد  شــور  و نـو ا  ا ز آ ه   و ا فـغـــا  ن  و طـــن
 
شـعــر ا و  دارد  فــــروغ  خـا ص  کــز  حــســن  کـــلا م 
مـیـکــنـــد  رو شـــن  د ل  و جـا ن  جـو ا نـا ن  و طـــن  
  
جـو هـــر  ا ز  ا نـد یـشــهُ  عـا لـی  بـسـا ن   جـوهــــری
سـفــتـه  ا سـت د ر  د ری  د ر عـشــق جـا نا ن و طـــن
 
نـظـــم  زیـبــا یـش  نـشـا ط  تـا زه   مـی بـخـشـــد  هــمــی
جوهـر فکـر و بـصـا رت  داده اسـت بـرچشـم گـر یان و طـن
 
ا ی  جـــوا نــا ن   د لــیـــر  و  مـلـــت   مـحـبــو ب  بــا ز
بـا  د را یــت  چا ره سـا زیــد  د رد  و د ر مــا ن  و طــن
 
د رد  و د ا غ  غـــربــت  و مـهــجــوری  مـیـهــــن  کـنـو ن
گـشتـه  مـضـمـو ن  قـلـــم  ا یـن ســو ز و حــر ما ن و طــن
 
صـــد  ثـنـا ُ  بـا د ا  !  نـثـا ر   آ ن  ثـنـا ی  قــــد ر د ا ن
کــز مـحـبـت  هــســت  د ا یــم  ا و ثـنـا خـو ا ن   و طـــن
 
شـعـــر می  نا زد به کلک و خامه و فـکــر ش هـــمـــی
کـز سـخــن  مشـهـور گشـته هـمـچـو سـحـبـا ن و طـــن 
 
لـطـف فـر خا ری  ز فـرخـا ر وطــن  چـو ن  گل  شـگـفـت
مـیــر ســد عـطـــر سـخــن  ا ز با غ  و بــســتـا ن  و طــن
 
از کـلا مـش روح گل بشـگــفـــت و بـلـبـــل  خـو ش ســرود
نـغـمـه هــا ی جـا ن گــد ا ز  ا ز ســوز و هــجــرا ن و طــن  
 
بــر  کـلام  ا هـــل   فـر هــنـگ  داده  ا ســت  زیـب  نــو یــن
حـسـن  لـفـظ  و حـســن  مـعــنـی  ز یــب  عـنـو ا ن  و طــن
 
خـو ن   پـا ک   مـلـــت   مـظـلــو م   مـا   دا رد  نــشـــا ن
ا ز گـل  و خـا ر  و طــن  تا  ســر و  و  ر یـحـا ن  و طــن
 
ا زعـــزیـزه   شــد عـنـا یـت  هــا  نـصـیـب  ا هـــل عــلــم
کـرده هـوش  و  فکــر و ذ هـنـش  را  به  قــربا ن  وطــن
 
ای  قــلــم !  ا ی  را ز د ا ر   قـلــب  مـحــزو ن  و نــژنــد
بـا ز گــو  فـــر یـا د  مــلــت   ر ا   ز ســلــطــا ن   و طـــن
 
خـوش  نـو شـتـنـد  د ر د  و  د ا غ  مـیـهــن  محـبـو ب مـا 
ا ز  د ل  پـر مـهـــر  و پا ک  و  قــلــب  بـر یـا ن  و  طـــن
 
قـطـره  قـطـره  ا شــک  و خـو ن  مــلــت  مـظــلــو م  مــا
ز نــد ه  دارد  تا  قـیـا مــت  عــهـــد  و  پـیــمــا ن  و طــن
 
   یـا د  ا ر بـا ب  ا د ب  د ر  ذ هـــن  مـیـهـــن  زنـــد ه  بـا د
   د ر خـــــزا ن  و  د ر تــمـــو ز  و  د ر  بـهــــا را ن  وطـــن
 
    ا ز فـــرا ق  بـلـــبـــلا ن  مـیــهـــنـــــم  د ر خــا ک  غـــیـــر 
  مـی  بـنـا لـــد  فـــضـــل حـق   بـر یــا د  ا نـســا ن   و طـــن

استاد فضل الحق فضل
شهـــر چغــچـران  دیار فـیـروز کـو ه  غور حوت سال 1390 هـجـری شـمســی
 
ا یـن پا رچـه به پاس ارج گـزاری به  مـنـا سـبـت مـشـا عـرهُ زیـبـای  پنج  شـخصـیـت فـرهـنـگـی و شـا عـران طـراز ا و ل و مایهُ افـتـخار کشـور ما هـریک جناب مـحـمــد نعـیـم جـو هــر ، جنـا ب مـحـمـد اسـحاق ثـنـا ، جناب حسـن شـا ه فـروغ  و جناب مولا نا صا حب عـبـد الکـبـیـر فـرخـاری  وخواهـر شاعر وفرهیخته عزیزه جان عنایت سـروده شــده و احـتـرا مانه حضـور علاقمندان سایت وزین جام  تقـدیـم میـگــردد.