آرشیف

2016-10-31

محمد اسحاق ثنا

عـنـدلـیـــب خـشـنـــــوا

در رثای مرحوم محمد حفیظ همنوا شاعر گرامی که در برج جاری در کابل وفات نموده سروده شد . 

رفت از دنیا به صد شان (همنوا)
عندلیب خوشنوا خوان (همنوا)

در سخن در شعر و در گفتار نیک 
شاعر خوشنام دوران (همنوا )

دفتر اشعار از خود یادگار 
ماندست چون در و مرجان (همنوا)

شاد میکرد بزم یاران با سرود 
مست و مستان همچو مستان (همنوا) 

مجلس آرا بود با خلق نیکو 
خنده بر لب شاد و خندان (همنوا) 

هریکی فرزند او صاحب کمال 
چون ستودی علم و عرفان (همنوا)

دوستان در ماتم اش با چشم تر 
هریکی گویند گریان (همنوا )

التجا دارم به تو نیکی کند 
در قیامت با تو یزدان (همنوا)

از صفت اش هر چی میگویم کم است
در سخاوت مرد میدان (همنوا )

روزو شب ورد زبان دارد ثنا 
رحمت حق با تو ارزان (همنوا )

محمد اسحاق ثنا 
۲۰ اکتوبر ۲۰۱۶
ونکوور کانادا