آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

عـمـری شد من مهر آن نا مهربان دارم به دل

عـمـر ی شــد مــن مـهــر آ ن نا مـهــر با ن د ا ر م به د ل
حـُــب ا و ا ز صـــد ق دل چون عا شـقــا ن د ا ر م به د ل

عــشــق ا و تــا ز نــــده کـــرده ر وح مـا را د ر بــد ن
گـــر چـه پــیـــر م آ ر ز وی بــس جــوا ن د ا ر م به د ل

مـهــر آ ن با قـلــب خـو نـیــن گـشـتـه هــمــد م روز و شــب 
ز خــم هـآ ا ز تـیـر مـژگا ن چـون سـنـآ ن د ا ر م به د ل

یـا د ا یــا م جــو ا نــی کــــز لـــب لــعــــــل چـو قــــنــــد
خا طــرا ت بـو ســه هــا ی شــا هـــد ا ن د ا ر م به د ل

تا به یـا د چــشـــم شــو خ و ز لـــف ســنــبــل مـی رو م 
جـلـوه هـا ی شــوخ و شــنگ گـلــر خا ن د ا ر م به د ل

داغ داغ ا ســت قـلـب مـحــز و ن ا ز جـفـا ی مـهـو شـا ن
د ا غ حـسـرت را هــمـی مـن لا لـه ســا ن د ا ر م به د ل

طــبـع شـیــوا تا کـه سـٌــر عـشــق وعــرفــا ن فاش کــرد
صـــد کـتـا ب ا ز نـکــتـه هــا ی دُرفــشـا ن د ا ر م به د ل

مــد تـی ا ز عــشـــق لـیـلــی مــن به صـحـــر ا بــو ده ا م
فـیـض هـــا ی بـیـــکــرا ن ، زا ن آ سـتــا ن د ا ر م به د ل

یا د شــیـریـن را چـو کـوهــکــن مـی بــرم د ا یـــم بـه ســـر
عــزت عــشـق وجـنـو ن زا ن د ا ســـتــا ن د ا ر م به د ل

عـــشــق لــیــتـا ن و ســـکــیــنــه مـــی بــرد مـــا را ز خـود
ر نــج هــا ی نـا شـــمــا ر ا ز حــا ســـد ا ن د ا ر م به د ل

ا ز ســیـا ه مــوی و جــلا لــی عــشـــق مـی نـا زد به خــود
ا شــک نا ب ا ز بـی تـمــیــزی هــمـچـنـآ ن د ا ر م به د ل

لـطــف حـق یا ر ا ســت د ا یــم بر غـر یـبـا ن ا ی عـز یـز
ا یـن سـخــن را مــن ز فـیــض عـا ر فـا ن د ا ر م به د ل

رهـنـمـا ی د یـن و د نـیــا فـضــل و ا حـسـا ن خــد ا ســت
حـُــب حـق را بـا حـبــیــبــش جـا و د ا ن د ا ر م به د ل

 

اوسـتـا د فــضــل الـحـق فــضــل
چـغــچــران دیار فـیــروز کــو ه غــور دلــو سـا ل 1392 هـجـری شـمـســی 

این پارچه به اسـتـقـبـا ل سـرودۀ دوسـت عـزیز ومحترم القـدر جناب غلام صـدیـق خان صابر زیر عـنـوان( ارمان دل) سروده شده اســت.