آرشیف

2015-1-14

عبدالرحمان عصمتی

عــیــــــــد نــــــــــــــــوروز مـبــــارک بــــــــــــاد

عـیـد آمــدو خـورشـیـد بـهـاران بـه در آمــد
آن دورۀ افـسـرده گـــی آخــر بــه ســر آمــد
 
آن آرزوی دورۀ شــیــــریــــن  جــــوانــــی
در چهـرۀ  نـوروز کـنــونی جـلــوه گـر  آمــد

خوشحالم زمان فرصت مناسب را مساعد نمود تا بدینوسیله خویشتن را به یاد دوستان ووطنداران عزیزم داده وسال نو۱۳۸۷هجری شمسی ودوومین سالگرد سایت انترنیتی( جام غور )را به پیشگاهی دست اندرکاران این سایت وزنین وفرد فرد از مردم شریف ونجیب غور مبارک باد می گویم.
بویژه  حضور برادر بزرگوار آقای غلام علی (فگار زاده) جناب مولوی صاحب ملا محمد (ساغری ) جناب دانشمند محترم احمد (سعیدی) برادر محترم احمدسعید (سروری) جناب حاجی صاحب عبدالقدیر (اعلم) که در روزگاران بسیار مشکل نه تنها برای بنده مصدرخدمت بزرگ گردید، بلکه او درخدمت همۀ مردم بی دفاع وتهی دست غور قرار داشت. ازبرادر محترم حاجی صاحب محمد قاسم (اعلم ) که یادی از رفته گان پر افتخار غور مثل استادغلام دستگیر (همنوا) را فراموش نکرده اند اظهار سپاس بیکران می نمایم.
از  استاد محب ودوستداشتنی ام یگانه (یگانۀ) غور باستان ،محترم غلام حیدر (یگانه)شاعر ،نویسندۀ چیره دست ، غزل سرای وقصیده سرای پر افتخار  غورصمیمانه ادای احترام می نمایم.موفقیت وصحتمندی همۀ دوستان را آرزودارم.
از یگانه صاحب خواهشمندم تا در صورت امکان از حال واحوال محمدعمر خان (عزیزی) برایم معلومات داده ممنون سازند.

 
 
با عرض ادب
عبدالرحمان (عصمتی)
حمل سال ۱۳۸۷ هجري شمسي
شهر کابل
asmati.abdulrahman@gmail.com