آرشیف

2018-7-8

محمد سرور انوری غوری

عــوامل تهدیدکننده امنیت ملی:

– جنگهای بین المللی.
– تحریمهای اقتصادی.
– بحرانهای سیاسی منطقه یی وفرامنطقه یی.
– حوادث وافات طبیعی.
– شیوع بیماریهای گوناگون.
– انقلابات وشورشها.
– درگیریهای قومی.
– بحرانهای داخلی سیاسی ,اقتصادی و……..
–  پیدایش و گسترش ایدئولوژی که مخالف حاکمیت ملی کشور باشد.
– فزونی یا انفجار جمعیت کشور همسایه، به ویژه همسایه مخالف.
– پیشرفت اقتصادی و تولید انبوه در کشور همسایه به ویژه همسایه مخالف.
– اتکای بیش از اندازه اقتصادی ، فنی و نظامی به یک کشوری خاص.
– کوچکی و ضعیفی یک کشوراز نظر قدرت.
– موقعیت نا مساعد جغرافیوی.
– افزایش قدرت نظامی کشور دشمن.