X

آرشیف

عــــوامل جنگ :

هرجنگ ممکن عوامل متعدد داشته باشد که تا حدود زیادی منحصر به فرد نیز میباشد .ازین رو نمیتوان به ساده گی عوامل جنگ ها را مشخص نمود . جنگ یک پدیده اجتماعی تاریخی است وهدف بررسی تاریخی جنگ های مشخص نیست، بلکه به جنگ به عنوان یک پدیده اجتماعی تاریخی نظر داریم . که عوامل متعددی در پیدایش جنگ نقش داشته باشد . بنا بر این برای جنگ فقط یک علت وجود ندارد جنگ درهرصورت آزمون نهایی قدرت درعرصه بین المللی است. جنگ ناشی ازمنفعت طلبی وسود جوئی انسان استباتوجه به تحلیل های که تا کنون اراء شد ه است میتوان گفت که جنگ بر روابط انسان ها حادث میشود . پس باید پیدا کرد که حدوث جنگ چیست ؟ برای پاسخ به این سوال دقت کنیم که اولآ انسانها آسایش طلب ولذت جوهستند . ثا نیآ انسا نها برای رسیدن به خواست ها وتما یلات خود جهت دست یابی به اسایش با همدیگر رابطه میگیرند ( یعنی اکثرآ رابطه افراد با همدیگر به دلیل نیازهای شخصی خود شان است .) ثالثآ منابع که برای رفع نیازمندی ها ومطا لبات انسان ها ضرورت است محدود وکم میباشد. رابعآ انسانها برای رسیدن به مطالبات شان از هیچ کوششی فرو گذار نمیکنند . بنا بر این وقتی محدودیت منافع ونا محدودیت مطالبات انسان درتضاد افتاد خشونت در روابط ان ظاهر میشود . ازین رو میتوان گفت که منفعت طلبی اولین ومهمترین عامل بروز جنگ وخشونت میان انسان ها بوده است . جنگ, ناشی از برخوردهای ایدولوژیکی ومذهبی است. یکی ازعوامل بروز جنگ وتشدید آن عوامل ایدئولوژیک است . تعداد زیادی از جنگ های که در تاریخ اتفاق افتاده است ناشی از اعتقادات وباورهای پیروان انها  بوده است .جوامع بشری همیشه به مذهب ویا نظام اعتقادی باور مند بوده واز ان دفاع میکرده است. نظام های اعتقادی یا مذهبی ابتدا برای نجات بشر ویا خوشبختی وارامش او بوجود امده اند اما بعد ها به نظام های ایدئولوژیک وسرکوب گری تبدیل شده است که دیگر ناپذیری یکی از خصوصیت های انها گردیده است. وقتی دقت کنیم میتوانیم دریابیم که نقش سرکوب گرانه ی اعتقا دات وایدئولوژی ها در بروز وتشدید جنگ ها چقدر برجسته بوده است برخی از خونین ترین جنگ های تاریخ بشر جنگهای ایدئولوژیک بوده است. جنگهای صلیبی میان مسیحیان ومسلمانان جنگ های مذهبی اروپا درقرن شانزدهم وهفدهم میلادی ,جنگهای  که در قرن بیستم میان کشورهای سوسیالست ومخالفان انان (چه کشورهای غربی وچه کشور های اسلامی) اتفاق افتاد شماری ازین جنگها میباشد .

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.