آرشیف

2014-12-26

عزیزالله اقبالی

عــــــــامل نا امنی در غور کیست!؟

 

میتوان به صورت کل مشکلات غور را به سه جمله خلاصه نمود.
1- داشتن تاریخ معتبر و با افتخار.
2- زیستن یک نژاد
3- خودکشی و بیگانه پروری.
زمانیکه بحث از تاریخ غور میشود یک تعداد کوردلان و بد بینان تا حال در بهبودی غوریان در هراس اند،اگر در ولایت غور چندین نزاد زندگی میکرد هر نژاد میکوشید که سهم بیشتر کسب نماید بخاطریکه اهلیت و شایستگی معیار قرارنمیگیرد ،ولایت غور از جمله ولایات کهن افغانستان بشمار میرود این ولایت باستانی در کابینه دولت نه وزیر، معین حتی یک مشاور ندارد که مردم غور در موجودیتش افتخارکنند ، خودکشی و بیگانه پروری ما سبب شده کسانیکه اهداف خوبی را در قبال غور داشتند به هر نحوی که بود توسط خودغوریان کنار زده شد اشخاص هدفمند به هدف خویش نایل نگردید .
با این همه بدبختی و نا رسای که دامنگیر غوریان است نزاع،جنگ های مسلحانه و ترورهای سازماندهی شده نیز دامنگیر مردم غور علاوه شده است.
پس چی باید کرد!
بکشیم و ببندیم تا اینکه کسانیکه در قبال مردم غور اهداف شوم دارند به هدف خود نایل گردند؟ ویا اینکه به گفته خداوند والصلح خیر گفته نزاع های ساختاری و سازماندهی شده را از بین ببریم؟ این سوالات است که باید غوریان و یا کسانیکه در بهبود غور میکوشند براز نظر نمایند.
وسلام
عزیزالله"اقبالی".