آرشیف

2015-9-2

غلام صدیق صابر

عــــشـــــــق

میـد مـد بـرپـیـکـرعــاجـزغـــم وآلام عشق
گـوشه گیـران جهـان باشنـد هـمه بد نام عشق

کـی نـمایـد وعـظ پیران برگوش جاهـل اثـر
مست می باشد کشیـده جرعـه ی ازجام عشق

سخت گـیـرنــد باخبـر ازآزمون اندیشه کـن
بـرکـوتاهـی درعمل هـرکس شده ناکام عشق

باتواضع های مسکین نیست محبوب رانظر
ایـن هــویـدا شـد به عـالــم اول وفـرجام عشق

جـفـت ابـروی محـبـان خـنجـر بـران شــده
جـلوه بنماید بـه عـاشق تیـغ خــون آشام عشق

دمـبـدم بـر مانـمـایـد ظـلــم بــی حــد راروا
بـاتـعــجـب می نـگـریــم گــردش ایــام عشق

گـونه گــونه میـوه بـاشـد در مـیـان بـوستـان
دست صابر کی رسد بر میوه های خام عشق