آرشیف

2015-1-9

احمدشاه وكيل زاده

عــــذاب قـبـــــر

 

قبرمومن: هنگامیکه مومن را در قبر می گذارند قبر او هفتاد گز وسیع می شود فرش مخملی پهن کرده و عطر خوشبو براو می پاشند قبر مومن را ایمان و قرآن روشن و نورانی می سازد و او را مانند عروس  می آرایند تا آنگاه که محبوب وی اورا بیدار نماید.

قبر کافر: قبر کافر را آنقدر تنگ می کنند تا آنجا که پهلوها و ستون مهره هایش درهم فرومی رود و ماری به ضخامت گردن شتر بر او مسلط می شود که گوشت او را می خورد و فرشته های کر ولال او را با چکش می زنند و صبح و شام او را آتش می سوزانند.

هشت چیز برای حفاظت از عذاب قبر: فقیه ابواللیث(رح) می فرمایید:برای حفاظت از عذاب قبر عمل بر چهار چیز و پرهیز از چهار چیز دیگر ظروری است. بر آن چیزهایکه عمل ظروری است عبارتند از.

1 پایبندی به نماز 2 کثرت صدقه 3 تلاوت قرآن کریم 4 کثرت تسبیحات .

چهار چیز مورد پسند الله(ج)نیست:

1 بازی و لغویات در نماز 2 هنگام تلاوت قرآن حرفهای بیهوده زدن 3 جماع کردن در حالت روزه 4 خندیدن در قبرستان.

یک واقعه عبرت آموز: تعدادی مردم نزد حضرت ابن عباس(رض) آمدند و گفتند که یک همراه ما فوت کرده و ما برای دفن کردن او قبر کندیم لکن در آن مار سیاهی بود برای بار دوم و سوم قبرهای دیگر کنیم در آنها نیز همان مار موجود بودحال ما چکار کنیم؟ فرمودند: در یکی از آن قبر ها او را دفن کنید این مار نتیجه یکی از عملهایش می باشد اگر در تمام دنیا برای وی قبر بکنید باز در هر قبری آن مار را خواهید یافت چنانچه آنها او را دفن کرده و به منزل مرده رفته و حالات او را از زنش سوال کردند. زن مرده گفت او تجارت غله می کرد روزانه برای خوردن غله از گونی بیرون میاورد وبه اندازه آن سنگریزه و خس و خاشاک در آن مخلوط می کرد .

داد و فریاد مرده: حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند: هر مرده ای چنان فریادی سر می دهد که اگر انسان زنده ای صدای او را بشنود بی هوش می شود و سوای انسان هر موجودی صدای او را می شنود.

اگر شخصی مرده نیکوکار باشد به کسانیکه او را برای قبرستان حمل می کنند می گوید زود مرا به آنجا ببرید اگر شما انجا را می دیدید حتمآ در بردن من به آنجا عجله می کردید. ولی اگر شخص مرده بد کار باشد خطاب به مردم می گوید مرا آنجا نبرید اگر شما آنجا را می دیدید هرگز مرا به آنجا نمی بردید بعد از دفن دو فرشته سیاه رنگ با چشمان آبی خواهند آمد لیکن از جانب سر نماز آنها را باز می دارد و می گوید از اینجا نیایید زیرا که این شخص از خوف این قبر در نماز مشغول می بود. از جانب پا ها اطاعت والدین مانع می شود از جانب راست صدقه و از سمت چپ روزه آندو فرشته را از آزار رساندن به شخص مرده باز می دارند.