آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

عـــســـــل

سـر تاج عـشـق وعظــمـت و معـنـا ســتی عـســل
دارو ی درد و مـــر هـــم د لــهـــا ســتی عـســـل

در اوج و عـظــمـــت کا خ جـــــلا ل و حــســـن
قــنــد یــل و چـلــچـــراغ ثـر یــا ســتی عـســـل

در گلـسـتـا ن حــســـن و جــمــا ل انــس و جـــن
شـا هــــد خــت نــا ز شـاه پـریـهــا ســتی عـســـل

زیـن پـس ســرود عـشــق به نام تو سـر دهـــنــد
الـگـوی عـشــق وا مــق و عــــذراســتی عـســـل

بـگـــذ شــتـه دور مـجـنـون وفرهــا د کــو هـکــن
مضـمـون داغ شـیـرین واسـطـورهُ لـیلاستـی عـسـل

گـرچه عـسـل شـود پـد یـد ز نـو ش مـگــس ولــی
بـی نـیـش و نـوش عـصــا رۀ گـلـهــا ســـتی عـسـل

شـــد نـسـخ نـا م نـر گــس و بـا دام و ار غــوا ن
بـرتـر هـــزار بـار ز نـر گـس شــهــلا ســتی عـســل

هــردم کـشـی به نـا ز و سـپــس زنـــده ام کـــنــی
با ایـن هــنـــر حـــر یـف مـسـیــحــا ســتی عـســل

بازار سـحـر حـسـن و فـسـو ن زمـان به سـر رسیـد
پــنــدا شـتــم که حـریــف یـد بـیـضــا ســتـی عـســل

چـشـمـا ن شـوخ و مـسـت تـو بـدهــد نشـا ط مـی
فا رغ زبـا ده و پــیـا لــه و مـیـنـا ســتی عـســـل

رخـســا ر دلــفــروز تــو بـخــشــد فــرو غ حـسـن
شــیــر یـن و بـا نـشـا ط و گــوا را ســتــی عـســل

بـا ایـن صــفــا و مـهــر و مـحـبــت ز لـطــف حـق
پــروردۀ طـبـیـعــت و لالـۀ صــحــراســتــی عـســـل

خـوبـا ن مـلــک حـســن ، فـــرا وا ن بــو د و لــی
با این خـصـا ل خـجـسـتـه ، تـو تـنـهـا ســتی عـســل

در کـوه قــا ف خـیــا ل و مــرز جـمــا ل و حــســن
ســرخـیــل خـوشـگلان عـا لـــم بـا لاســتی عـســـل

خـوبـا ن د لـفـــریــب و فـســو نـکــا ر رنــگ زرد
ا ز بــس کـه تــو مـلــیـح و دلا را ســتـی عــســـل

شـا هــا ن حـســن در اقــلــیــم عـشـق چـشــمـه ا نـد
شــفــا ف و نـا زنــیـــن چـو دریــا ســتــی عــســل

تا شــد براق خـسـته و روح ا لا مـیـن زپـا بـمـا نـد
عــز و جـلال و ابهـــت ســورۀ اســـرا ســتی عـســل

روشــن زحـسـن روی تـو شـمـس و قــمــر شــد نــد
شـا ن و شکـو ه آیۀ وا لـیـل و والـضـحـا سـتی عـسـل

فـوز وفـلاح وعــزت و رحـمـت ز لـطــف تـو ا ســت
مـشـکل گـشـا ی و رهـبـر شا ه و گـد ا ســتی عـســل

ا ز فــضـــل بـیـکــران خــــد ا ونــــد ذوا لــجــلا ل
بـی شــبـهــه آ یــۀ مـهــــرو و فـا ســتی عـســـل

 

 

استاد فضل الحق فضل 
چغــچـــران جــد ی سا ل 1381 هـجـری شـمـســـِی
ایـن پارچه به اسـتـقـبـا ل ســرودهُ شـاعــر جوان وخوش قـریـحـه کـشـور مـحـتــرم اسـتـاد نبـــی " ســا قــی " و شـاعــر نا زکـخـیــا ل و خوش ذوق و مهربان جناب محـتـرم عــبــد الـقــد یـر جـان "عـا رف " که در دیار غـربـت زنده گی دارند ســروده شـــد ه اســـت . آرزو مـنــدم تا ازین دسـته خار که عســل نامیـده شـده وبه اسـقـبا ل تان سروده شده هم شما وهم سایر بزرگواران لذت عسـل را به لطف خویش در ذایقه های حساس تان احسـاس فرمایید.