آرشیف

2015-1-26

خلیل الله عالم

عـــدالــــــــــــت

سخن ازعدل مزن که درسرشت ما نیست عدالت
زان که انسان زاده ی بی عدالتی است

انتظارنداشته باش ازعدالت
حق طلبی عدالت است

این است جادوی راه ما
گرچه حق خواهی برمیگردد به تاریخ ما

دراین مبارزه راۀ گم مکن
عدالت این هم است آرمان ما

نویسنده خلیل الله عالم