آرشیف

2015-1-28

سهیل علم

عــصــــــــــــــــــر والدین

 

یکی از بر نامه های مکتب ما عصر والدین است.البته در تمام اروپا این رسم وجود دارد شنیدم در ایران هم هست.در افغانستان نبوده حالا اگر باشد.

عصر والدین یعنی چه؟

در اروپا در مکتب های ابتدائیه ومتوسطه هر سه ماه یک دورۀ درسی حساب میشود درین مدت شاگرد ها امتحان میدهند معلم ها  هم درین مدت ناظر تمام کار های شاگردان اند از درس خواندان، اخلاق ورفتار وهمه.در آخر امتحانات والدین شاگردان را میخواهند برای 10 یا 15 دقیقه صحبت میکنند.راپور نمرات را میخوانند که این دوره در کدام مضمون خوب بوده وکدام نمره کم برده.وهم از طرز رفتار شاگرد به والدینش میگویند که همراه هم صنفیان خود چگونه بر خورد کرده آرام است شوخ است با جرأت است شرمندوک است ویا چطوروباید نواقص را در دورۀ بعدی اصلاح کند ویا مضمونیکه نمره کم گرفته بیشتر کوشش کند. این بر نامه هم خیلی مفید است. پدر ها ومادر ها می فهمند اولاد های شان چطور است واولاد ها احساس مسئولیت مکینند.این کار تا هژده سالگی طور حتمی ادامه دارد وازان بلند تر هم والدین را میخواهند برای شان مشوره میدهند ومشوره میگیرند.

یک نقل سر چپه به این ارتباط: یکی از بچه های مرکوئی یا مراکشی(عرب های شوخ هالند) بسیار شوخ وبی ادب بود معلم ها از دستش به عذاب بودند در صنف گپ میزد ودرس نمیخواند.آخر معلم ها مکتوب فرستادند تا پدر ومادرش بیایند وبرایش بگویند فرزند شان بی ادب وتنبل است اگر این طور باشد از مکتب بیرونش کنند.بچه هم فهمیده بود.پدرش ازوی پرسیده بود من را خواسته اند به مکتب شما تا چه کار است؟.آن بچه شوخ به پدرش که هالندی را نمی فهمید گفته بود برایم جائزه میدهند شما هم حاضر باشید.پدرش خوش شد وقتی رفتند به مکتب معلم دید که پدرش هالندی نمی فهمد بسیار به قهر پرسید که چرا تر جمان نیاورده .پدر بچه از پسر خود پرسید چرا معلم تو قهر است بچه گفت که میگه تو اینقدر لایق هستی چرا برایت لباس نو نخریده اند.اخر بچه شروع کرده به تر جمانی هر چه معلم میگفت واز دست بچه شکایت میکرد بچه بر عکس تر جمانی میکرد که معلم میگوید. این بچه بسیار با ادب ولایق است برایش لباس نو و بایسکل سپورتی خوب خریداری کنید وپدر بچه هم تا آخر سر خودرا شور داد وهردو رفتند.مقصد والدین هم باید تمام شرائط وقوانین کشور های دیگه را بفهمد ورنه بچه های شوخ وبی ادب سر پدران خود کلاه میگذارند… اطفال عزیز ازین نوشته پند خوب بگیرد خوب..مرکوئی نشوید.