آرشیف

2014-12-30

امیرخان جوینده

عــالــــــــــم رنـــــــــــــج

مرا شـــــــیون وحیــــــــــــــــرا ن کردی رفتی
اسیــــــــــــــــردردِ هجـــــــــــرا ن کردی رفتی
 
برای وصلتــــــــــت ای ســــــــروبوستا ن
توجـــا ری اشــــک مــــژگا ن کردی رفتی
 
گذاشتــــــیم تـــــــــــــنها با عـــا لم رنـــــــــج
رهایــــــــــــــــم نا گـــه ای جا ن کردی رفتی
 
خــــــیا لــــت را به صـــــد ذوق پرورا ند م
خـــــــیا لـم را پـــــریــــــــشا ن کردی رفتی
 
زعشـــــــــق تو شــــد م رســــــــــوای عا لم
جــــــدایـــــم ازعـــــــزیــــــــزا ن کردی رفتی
 
غمــــــــت را  بــــــــی وفا بر من گذاشـــــتی
دل شــــــــــا د م تـــــو ویــــرا ن کردی رفتی
 
رخـــــــــم رنگ زرفــــــــــشا نی گرفـــــــــته
گل عمــــــــــــرم خــــــــــــــزا ن کردی رفتی
 
به قـــــول دوســــــــت اغـــــیا ر کردی جا نا
به اوصــــــد لطـف واحــــــسا ن کردی رفتی
 
ســـــــــــرا پا ی مرا با آتـــــــــش عشــــــق
که خا کم را به آســــــــــــــما ن کردی رفتی
 
دل مهــــــــــرت زمن واپــــــــــــــس گرفـــتی
نـــــــــــثا رد یگــــــــــــــــــــرا ن کردی رفتی
 
(جوینده) را ببســـــتی د ســــــــــــت وپا یا ر
روانـــــــــــــــش ســـوی زنـدا ن کردی رفتی
 
 
امیرخا ن جوینده
یکشنبه 17 /11/89
شهرکا بل
                              ameerkhanjoinda@yahoo.com : ایمیل