آرشیف

2014-12-23

استاد فضل الحق فضل

عـزت و آزاده گــی شــد مـایهُ تخمیر ما

اهـدا به مـولانا  صاحب عبدالکبیر فرخاری

 

عــــزت و  آزاده  گــــی شــــد  مــا یــهُ  تـخــمــــیــر مــا
شـیـر پــــرورد ه  اســـت ایـنـجــا  مــــا درا ن پـیـــر مـــا

 

آفـــریــن  بـر خـا ک  مـیـهـــن کـز غــرور ش تا کـنــــون
مـیــخـــروشـــد  خون گــرم  انـــدر  خــــم  ز نـجـیـر مـــا

 

نا ز میــبــــارد  کـنــون  از جـــا م  و  پـا مـیـــــر  وطـــن
سـا یه ا فـگــنــد ه  به د شـمــن جـلـوه تـصـــویـــــر مــا

 

کـــوه  کــوه  و دشــت  دشــت  کـشــــور مـــردان مـــرد
شــد جـهــا نگـیــر  هــر کـجـا ایـن صـیـت ما  تـوقـیــرمـا

 

نــور  می بــارد   کـنــــون  ا ز خــا ک  مــــردا ن خــــــدا
از  زبــان لا لــه  بــشــنــــو حــا ل  مــا  تـفـــسـیــــر مـــا

 

مــا ُ مــن مـــردان تا ر یــخ هــــر ز مــان دارد  نــشــا ن
ا ز شــهـــا ن  فا تـــح و مــــردان  عــا لـمــگــیـــــر  مــا

 

ذره ذره خا ک  میـهـــن گـشـتـه  چـون  ر نـگـیـن به خـون

هـــر کـجـــا  رویــد شــقــا یــق  چـو ن  د ل  پا مــــیــر مـا

 

فـــطـــــــرت  آزاده  دارد   مـــلـــــت  افــغـــا نــســـتـــــا ن
شــیـــر نـر  پــرورده  گـــو یــــا  مـــا د را ن   شــیــــر مـا

 

قـرن هــا  شــد کــشــور م  بـوده  بـسـا ط  جـنـگ و خـو ن
شــــد  ســـر شــت  مـا  ز  خــون  لا لــهُ   د لــگــیــــر مــا

 

خــون  و خـا ک  تـک تـک  هـــر د م  شـهــیــد ا ن  وطــن
شـــد مـــز یــن   زر نــا ب  از  عــظــمـــت  ا کـســیـــر مـا

 

مـــی شــــود د وارونـــه  آ خـــر کـا خ بـیـــد ا د  و ســـتـــم
از  نــبــــوغ  و  فــکـــــرت  مـــــردان  با  تـــــد بـیــــر مــا

 

از فــــروغ  طــلـعــــت  فـــرخـــا ری  نــیــکــــو  ســـیـــــر
مــی  کــنـــد  روشـــن  ضـمــیـــر مـخـلـص  مـا  پـیـــر مــا

 

تـا  کـه در کـوی  حــقــیــقـــت  راه  خـــو د  بـگـزیــد ه ا یـم
نـیـــســـت جــز ا نــــوار ر  حــمــت  مــا یـه ُ تـنـــویـــر مــا

 

خـــوا ب  مــا را  دیـگـــــران  بـیـــنــنــد  بـــر وفــق  مـــراد
چـیــسـت  یارب  !  در چنـیـن حـال خـوا ب  ما  تـعـبـیــر مـا

 

استـاد فـضل الـحـق فـضل
چـغــچــرا ن عـقــرب سـا ل 1389 هـجـری شـمـسـی

ایـن نـظـــم نـا مـوزون بـه ا سـتـقـبـال شـعـــر زیـبـا ی جـنـان مـو لانا  عـبـد الـکـبــیـر فـر خــاری زیـر عـنـوان (پـیـر مـا ) : برسر خم تا نشیند دردل شب پیــــر مـــــا      ساغرلبریز گـــیرد قاضــــی اجمیـــر مــــا ســروده شــد ه ا ســـت . با عـرض ادب و احـتـرام . ف فــضــل .