آرشیف

2016-4-4

ف. بری

عـبـــادت شـیـطــــان

یارب روا مدار چنین ناروا کنند
برپایه های ظلمت و وهم اقتدا کنند

اندرمقام مرشد و پیرو ملا و شیخ
 فسق وفساد راچوعبادت به پا کنند

آتش زنند به خرمن انسانیت از آن
با نام تو به باور دلهــــا  جا کنند

عشرت سرای فتنه زبهربقای خویش
خلقی اسیر حلقه وهــــم و ریا کنند

سازند زبون عقیده پاک درره خطا
ازاین طریق عبادت ابلیس ادا کنند

نو باوه گان پاک دل و پاک نهادرا
با نام دین وسیله صد ماجرا کنند

با حیله و سیاست تفریق و افترا
طرزو ادای شیطنت خود روا کنند

دارد بری امیـد بر انوار تیره سوز
زین ظلمت وریا شب مارا صبا کنند