آرشیف

2014-11-24

صالحه رشیدی

عظمت عید قربان

عید قربان ، قربان کلمه عربی است که از ایثار و فدا کاری گرفته شده است . اگر در روز عید دل ها را از کینه و کدورت پاک کرده ، محبت و دوستی را نثار یک دیگر نماییم و قصه ها و حوداث تاریخ را پی هم ورق بزنیم از سده های نه چندان دور خواهیم دانست که عید قربان تاریخچه عمیق دینی و مذهبی دارد ، زمانی که خداوند بنده گان خود رابه آزمایش و امتحان نهایی قرار میدهد و بنده وی بدون تفکر و تآمل با رضایت و بدون سرکشی در برابر امر وی دلبندش  ، فرزندش را با لباس جدید و زیبا آراسته به محل مخصوص ( قربانگاه )می برد با عزم متین و راسخ با بستن چشمان خود کارد را به گلوی جگرگوشه خود می فشرد به امر خداوند متعال فرشته ها قوچ زیبایی را به عوض فرزندش در دم تیغ قرار می دهند اگر به عمق مساله نظر اندازیم واقعا" عظمت و بزرگی سنتی بدین نیکوی را باید گرامی بداریم و برای آنکه زنده گی را زیبا بیابیم هر سال قربانی ابراهیم و راه اسماعیل را به یاد بیاوریم و قربانی نماییم و دل های را از کینه دیرینه پاک کرده محبت و دوستی را نثار یک دیگر نماییم و با آغوش باز بدون ریا و مکر زمانه نظر به رسم و رواج های وطنی انواع و اقسام میوه ها را به خاطر پذیرایی دوستان و اقارب که به منازل ما قدم رنجه می نماید با خلوص نیت پاک پیش نموده ولی در حیات انسان پیوند دوستی ها خرید لباس جدید و میوه های رنگارنگ تعیین کننده نیست  .  بلکه مساله اساسی این است که کینه ها را از دل زدوده و با مهر و صفا در پذیرایی اقارب و دوستان دقیقه شماری نموده و در کار های نیک پیش گام شویم و حس بدبینی را به دور افگنده به خوبی ها نزدیک شوم استقبال کننده خوب برای مهر و صفا باشیم ، اصل مساله این است که خداوند بنده های خود را در آزمون بزرگ قرار داده به اخوت و برادری دعوت می نماید تا مسلمانان در اتفاق و همبستگی زیست نمایند