آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

عصر نوین

 

میشود روزی حـقیقــت بیــنقاب آید بــــــرون              ازدرون ابـــر ظــلـمـت آفـتــاب آیــد بــــــرون
پرده ی مکـرو ریا افتد زروی بد ســــــــگال               دخـتـرر ز نـزد شـیـخـم بـی حـجـاب آید برون
صوفی ار نوشد دوجام از فکرت عصرنوین               مـیـدرد نـظـم کـهـن از رخـت خـواب آیدبرون
ازتلاش کوهکن گردد خــروشـان آب صاف               از گـلـوی تـشـنـه ی جـام سـراب آید بـــرون
مام میهن را نمیشـایـد ستــــــــــرون تـا ابد               عـیسـی مـریـم بـه انـجـیـل و کـتاب آید  برون
با ریاضت میتوان آری به کــف در یـتـیــــم                گوهر اینجا از صـدف پرپیچ و تاب آید برون
سفله از بالا نشینی کی شـود بـالا نشیـــــن               از مـیــان مـوج بیتـــــــابی حبـاب آیـد بــرون
بومها بر بوم ما جای پرستـو لانه ســــــاز                از فـراز شـاخ گـل صـوت غـراب آیــد برون
بسکه میبارد زگردون رنـج برفرق غـریب               از دل پــر آتــشــم دود کـبــاب آیــــــد بـــرون
از کتاب مکتبت (فرخاری) جستم راه نیک
رهنورد راه تو هر شیخ و شـاب آید برون

 
مولانا عبدالکبیر (فرخاری)
ونکوور کانادا