آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

عشق چیست

 

عشق پر واز ی خیا ل و ارزوست

در پسی یاری کما ل جستجو ست

باز تا ب عشق در روح جوان

در ورای عقل میگر دد عیا ن

عشق با شد آن امیدی زین بقا

زیستن با خویش تا نا ید فنا

عشق را با شد نشان هجر و درد

پا یداری سر سپر دن گرم و سر د

کی شنا سد انتخا ب عشق مر ز

راه ندارد در تلا ش اش تر س ولرز

عشق در کنجی لبی بنشسته است

یا بتار زلفی یاری بسته است

گردشی چشم و تبسم در عذار

خویش دیدن در خی ا ئینه وار

عشق و اذادی بهم یکسا ن بود

بر حلا فش کا فرو نا دان بود
 

چشم اهو توق قمری سر و نا ز

گشته اند برا و صفا تی دلنوا ز

عشق با شد بی ز عیب و بی ریا

می‌شود معشو ق بر عا شق جدا

عشق با شد عا طفه با لطف و مهر

کی بودبهتر نمودی در سپهر

عشق با شد وصلتی دنیای ما

بی ز عشقی کی بود فر دای ما

داکتر نصیر ندا
جر منی اوگست 2011