آرشیف

2014-12-11

عبدالغفور غوری

عشق پـنهـان

مشعـل و شـمع فـر و ز ا نـم کـه چـشمـا ن تـو بـو د
غـا ر ت جـا نـم هـمـیـشـه ز لــف پـیـچـا ن تـو بـو د

مـیــز د م خـو د ر ا بـه آ تـش تا بگــیــر م کـا م د ل
هــمـچــو پـر و ا نـه تـنـم د ر نا ر ســو ز ا ن تـو بـو د

مـن چـو قـو غ د ا غ د ا یـم ز یـر خـا کـستـر بـو د م
آ تـشِ قــلــبـم ز شـو ر و عــشـق پــنـهـا ن تـو بـو د

سـینه ا م د ا غا ن همیش چو ن لا له ها ی د ا غـد ا ر
مـر غ د ل ا نـد ر قـفس د ا یم غـز لـخـو ا ن تـو بو د

کـو ه غـم بر د و ش مـن بـو د و غـمـت سـر با ر مـن
ر وح من د ر خو ا ب و بـیـد ا ر ی پـر یشا ن تو بو د

د ر د و ر نج و محـنـت ا ت بو د هـمسفر هـمـر ا ه من
سیـل ا شکم جا ر ی هـر لحـظـه ز هـجـر ا ن تـو بـو د

د ر مـیـا ن بـحـر و د ر یا چـو ن صـد ف پا لـیـد مـت
تن به د ر یا غر ق و بر سرمو ج و طو فا ن تو بو د

بـستـرِ د ر یـا و بـحـر ا یـنجـا پـر ا ز حـو ر و پـر ی
بستـرِ مـن خـا لی ا ز جسـم چـو مـر جـا ن ت¬و بـو د

ا یکه ر فـ¬تی ا ز بـر م چـو ن پا یـه و ا بـر بهـا ر
سبـز ه ز ا ر تـشـنـه ا م محــتـا ج با ر ا ن تـو بـو د

(غو ر ی) میسو ز د بـه یـا د لحظهْ کرد یم و د ا ع
هـمچـو مر و ا ر یـد ا شکهـا د ر گـر یبا ن تو بو د

کشو ر ما نـتـنـیگــر و
26.07.2013
عبدالغفور (غوری)