آرشیف

2017-2-19

ف. بری

عشق و مدارا

ای هموطن خدارا  باعشق و با مدارا
راه وفا گزینید دل نیست سنگ خارا

از کینه و حسادت از بغض و از عداوت
از اصل خویش بیرون  افتاده اید بی جا

جنگ و ستیز و وحشت این نیست شأن وغیرت
دوزخ شدست این ملک با زهر کبر و اغوا

اندر تلاش ثروت هرگز نیابی راحت
از جان خلق حیران گر میبری به یغما

در فرقه های مذهب  افتاده اید درتب
گر وارهید ازین ها اگاه شوید و بینا

میکوش ای وطندار بهر رفا و تیمار
بر گیرطریق انسان این وصف خوب وزیبا

دارد بری تمنا از جمله پیر و بر نا
چشم وفا گشایید با عشق و با مدارا