آرشیف

2014-12-12

نبی ساقی

عشق مثلث

هيچگاه  زاويه  و قايمه اش چنگي به دلم نمي زد
و ضلع مجاور، يا مقابل ِ بر وتر
پيوندي با بيدار – خوابي هاي  شبانه ام  نداشت.
وقتي  اما در منحني  روزگار ،
ودر دايره هاي تقدير يا  تصادف ،
حركت هاي موازي هم جهت
                      راهي  به دهي نبُرد ،
آهسته آهسته پذيرفتم كه :
آري !
با مثلث هم مي توان عشق جذابي داشت!!
 
12/ 9/ 88
نبي ساقي – فيروزكوه