آرشیف

2018-6-6

محمد دین محبت انوری

عشق به آموزش

 

عشق به آموزش

اینجا نشانه ای از عشق به دانش وآموزش دانشجوی می به چشم می خورد که روشنای علم به دل یک انسان دمیده است.اینجا کوه هم شاهد متانت وپایمردی یک دختردرخود است وبره های گوسفندان از هنگامه خوانش کتاب این جوان آرامش گرفته اند سبزه ها نیزاز نگاه اوبه کتابدرحیرت اندوبرایش سرود هستی میرسانند وخاک این دهکده به اراده وایمان او شاد باش میگوید واززیستنش درآنجا افتخارمیکند.آغازنگاه این جوان به تمدن نظری دارد که خیلی عمیق وتابنده است.کتاب هم زیردستان این دخترهمان جایگاهی را یافته است که شایسته اش میباشد. او ازمیان ورق کتاب هایش علم را می آموزد وبا جهان آشنا میشود ودرهرجایکه صلح باشدچنین پدیده های مثبت رشد میکند وجوانان آگاه به نحوی به دانش،کار وزندگی روی می آورند وعشق میورزند.
شدت علاقه وتشنگی به دانش تا اینگونه هم به قلب یک دختر روستای جای گرفته است که حین چراندن رمه بره ها دربلندی کوه چشمانش را به کتاب دوخته وغرق دنیا وخیالات مقدس خودشده است. او درس معلم را دردل میخواند وگرویده کتاب شده است. دختری را که درتصویرمی بینید ازقریه بیدنو قولانی ولسوالی لعل وسرجنگل ولایت غور است که در روز نوبت چوپانی قریه مصرانه مشغول آموزش است ونمیخواهد درسخت ترین اوقات از دانش بدور باشد وفراگیری علم را جزمرگ وزندگی اش میشمارد این تصویرنشان میدهد که فقروسختی مانع تحصیل علم نمیشود بلکه کوشش وتلاش است که انسان را از قلعه های موفقیت عبورمیدهد.
 
 
پایان
محمددین محبت انوری
ولسوالی لعل وسرجنگل
7جوزا 1397