آرشیف

2017-7-9

عشق الله ج
عشق الله ج
ندارم گـــرچه آن دیده که بـــــینم من جــــمال تو
نی یم نا امید چون عـمرم گذشتــن در خیـــال تو
تو جنت را بریکان ده منی بــد را به دوزخ بند
که بس باشد مرا آنجا تمـــــــــــنایی وصـــال تو
توشربت های جنت را بمـا تاکـی دهی رضـوان
نشد کمتر تشــنگی مارا از ایـن آب زولال تــو
جگر های کبابی ما نــــــــگــردد تا ابـد سیرآب
مگر ساقی شود ما را خــــــــدایی ذولجلال تو
به مالک گویم ای مالک چـنان اللهُ خواهم گفـت
که از اللهِ من ســـــــوزد همه دوزخ به حال تو
چو دردوزخ زمن پرسی که چنین بنده عاصی
شوم تا ابد خوشحال کــــنم عشق از وصال تو
شایق دیوانه در دوزخ به زنجیرتو خوش باشد
اگریکباره پرسی تو که بنده چـــــیست حال تو
بااحترام
شایق الله دلداراندابی