آرشیف

2014-11-24

صالحه رشیدی

عزیز خوانده من

چطور میتوان تلخی و زشتی را از طرف انسان بالای انسان تحمل کرد . باند جنایت کار امین در برابر انسان‌های روشن‌فکر و آزدیخواه از وحشی ترین اعمال ناخن کشیدن ها ، زنده به گور کردن ، وکورشدن را تنها بالای یک انسان امتحان کردند دید چشمان نبی مهربان را که حق طبیعی‌اش بود با تکبر و غرور قدرت از وی گرفتند سال‌های سال درظلمت امینیست ها با قوت قلب و احساس عالی وطن‌دوستی و عشق به مبارزه زیست وبا دلیل قوی و اراده قابل درک در عقیده و اندیشه انقلابی وی خدشه وارد نشده بود زمانی که ا ایمان و باورش را در برابر بحران سیاسی و امیدش را به مبارزه میدیدم به خود بارومند میشدم که باید از این مرد فداکار آموخت با وجود شناخت کم از این مرد سر سپرده و با متانت قوی در برابر آرمانهای حزب و وطن که هنوز خاک گورش نخشکیده محترم نبی که واقعا لباس نظامی به قامت زیبایش میزیبد دارم .
با تماس تیلفونی از محترم رویگر صاحب از مریضی شدید وفلج شدنش آگاه شدم ، مثل خواهر دردمند برایش گریستم ، بیاد روزگار افتادم که همه عمل‌کرد هایش سر زبان‌ها بود . از فداکاری ، صادقت ، گذشت ومهربانی قصه ها و زمزمه هایش به گوش مان میرسید یگانه نیروی که مرا وادار ساخت تا نکات چند در رابط به مرگ تراژید و سهیم شدنم در غم واندوه این بزرگ مرد  با خانواده‌های شان شوم
همان پیوند عمیق وطن دوستی است . با وجود نابینایی چند بار که وی را در خانه یکی از دوستان دیدم با روحیه وطن‌دوستی و عشق به انسان از راه رفته خود پیشمان و بی باور نبود . .
ای کاش همه دوستان  می توانستیم در زندگی دستش را به عنوان انسان گرفته شمیه از غم هایش را کاهش میدادیم . درد ! دریغا ! حال افسوس میکنم ، دیگر دیر شده . نبی با همان قامت رسا در زیر من‌ها خاک برای همیش خوابید تا دیگر صدای درد انسان را نشنود و برای و وطنش نسوزد که چطور ظلم دروازه هایش را باز نموده تا انسان را بنام دموکراسی از گلو گرفته خفه سازد . ما واقعآ کشور مرده پرست استیم همه گریه داریم که نبی عزیز در جمع ما نیست در روز های که وی بار زندگی تراژید و پر از درد را به تنهایی حمل میکرد و تنها به یک شنونده ضرورت داشت ، تنهایی تنها بود و عزیز ترین عزیران از وی دور بودن و یادی از وی نمی‌کردند .
همه رفته گان بی برگشت اند ، از باز مانده گان یادی کنید و از تجارب شان در زندگی استفاده نماید نبی عزیز با همه فهم و دانش با دل پر از آرمان رفت به خانواده‌های شان ابراز تسلیت کرده بهشت برین نصیب شان گردد