آرشیف

2014-12-6

الحاج عبدالشکور دهزاد

عزیزان مادر غمخوار من رفت

عزیزان مادر غمخوار مـن رفـت
شفیق وهمدم و هشیــار مـن رفـت

ازیـن دارالـفـنـا ســـوی بـقـا شــد
صفای این دل بیـمار مــن رفــت

زهجرانش دلم غـرقاب خون شد
زدنیای دنـی حقــدار مـن رفـت

بـه لـیـل جمعـه در ماه مبارک
حضور حضرت غفارمن رفت

به یوم بیست وسه دربسترخاک
گرامی گوهرشهـوار مـن رفـت

دریغا ! ناپدید از چـشـم من شد 
انـیس خاطر افگـار مـن رفـت

دگر من راز دل را با که گویم 
ندیم و محرم اسـرار من رفت

خدایا ! راضیم من بر قضایـت 
به موعود اجل دلدار من رفت

ازین ماتمسرا با قـلـب پـر خـون 
سرمن سرور وسردار من رفت

بـه اوج ایـن فـلک تـا آسمـانها 
فغان وناله های زار من رفت

تسلـی کـی شـود "دهــزاد" را دل 
قرارو صبر دل، همکار من رفت