آرشیف

2014-12-26

سناتور معاون احمد

عزیزالله غوری واحمدغوری!

 

 به شما گوشزدمی سازم وبخواننده گان گرامی احترام می گذارم که با حوصله مندی نکات نظرم را می خوانند، علی الخصوص غوریان اصیل که باشنده گان اصلی غوروازدود مان غوری ها اندوزیادمشوقم وباوردارم ازین گفتارهاشما رنجش دارند.
این جوانان تحصیل کرده ، نکتایی دار، ریش کل وقلم بدست که خودها را غوری میدانند، باورمن اینست که به تاریخ وزنده گی غوری ها آشنایی ندارند، ورنه هرگزبرای خودها حق نمی دادندکه به شرف وعزت غوری ها بتازند. منظورم چندنفرکه ازدیدگاه شما نواقص دارندنیست شما نماینده گان غوری ها را بیسواد ، کن فهم وانمود نموده اید؛ سوال اینجاست  که شما باسوادان ، تحصیل کرده ها نکتایی داران ، ریش تراش ها درکجا بودیدکه بحیث نماینده مردم درپارلمان افغانستان راه پیدا می نمودید. فکرمی کنم ازواقعیت زنده گی کاملا انکارنموده اید وبه ترکستان قدم گذاشته اید. مردم غور حق دارند مانند سایراقوام افغانستان صاحب رای باشند وبه افراد دلخواه شان رای بدهند ، این جریان به خواست شخصی شما تعلق نداشته وندارد ومن ازجریان تحریر نبشته شما بخوبی می دانم که انسان های عقدة بیش به حساب نمی آید واینکه بیشترین لاف، گزاف ویاوه گویی های خودرا متوجه قوم تایمنی ونماینده گان شان نموده ایدکاملاهویداست که شما یان به  کدام افرادواشخاص تعلقات دارید. زیرا مردم غورباستان ازگذشته های دورصاحب فرهنگ غنی بوده وحرکات ، اشارات شمارا بخوبی می دانند، چنانچه که یکی ازبزرگان سخن می گوید که:

به هررنگ که خواهی جامه می پوش              من ازطرزخرامت می شناسم

گاهی خودهارا سردار، گاهی خودرا خان وگاهی هم خودهارا وابسته اقوام غیرغوری ها می دانید، به اقوام غوری ها شناخت ندارید. سران غوری ها را بعداز دوره درخشان غوری ها گه چگونه باشندگان اصلی غورباخود میرها، بیک ها وکُل اختیاربرگزیده  اند کاملا بیگانه هستید. وشما حالاکه درموضع گیری خصمانه قرارداریدبهترخواهدبود تابا پیروی ازاحکام قانون اساسی افغانستان وکیل مدافع ایفای وظیفه نمایید تامشروعیت قانونی را کسب نموده وجرءت داشته باشید وازپنهان کاری وکتمان حقایق صرف نظرنمایید . من به مقالات خویش که قبلا به سایت جام غوربه نشرسپرده شده نقاط نظرم کاملا روشن بوده وضرورت نمی دانم چیزی بیشتر ازآن بگویم ، غوری های موجوده بخوبی بامن آشنایی دارند ودرین عرصه تردیدندارم زیرا بزرگان گفته اند: عطرآن است که خودبویت نه آنکه عطارگوید.به شما هم می گویم : درین کشورطی سه ده تحولات وتغییرات بوده که ما نه بلکه جهانیان هم  می دانند، حال بایدبگویم ما درکدام جهان زنده گی می نماییم ؟ ازشکل وشمایل شما نمایان است که نه تنها درولایت غورزنده گی نکرده اید حتا درکابل زنده گی شمارا مشکوک می دانم ؛ زیرا به هویت وکارکردهای شما مردم غورآشنای ندارند باورم بیشتربه این است که درجامعه متمدن وجامعه مدنی اروپایی زنده گی نموده اید. تمدن ،‌مدنیت ، شهرنیشنی به این رسوایی شما آغشته نمی شود ، می خواهم ازبزرگ مرد روزگارهرات باستان ، جناب اسماعیل سیاه سخن بگویم:«اسماعیل سیاه نهایت ازآمدن مهمان بی وقت خوشش نمی آمد، شامِ یک نفرمهمان بخانه اش آمد واسماعیل سیاه ازوی پرسان نموده که چه نام دارید وازکجاهستید؟ گفت نام من… وازدهکدة عنبرهستم ؛ اسماعیل سیاه جواب داد ازدهکدة عنبرواین قدربدبو…».
تمدن، مدنیت وجامعه مدنی صاحب اشخاص باوقارهستند، این اشخاص لافوک ،  بی بندوبارولاقیدکه جسته وگریخته ولجام گسیسته که ازهرچمن سخن می گویند ثمرة تمدن نه بلکه یک مشت جاهلان بیش بحساب نمی آیند. امیدوارم یک باردیگرقانون اساسی افغانستان را مطالعه نمایید، حقوق ، وجایب وسکونت فردی واجتماعی را به درستی درک کنیدوصاحب اخلاق سیاسی باشیدیا حداقل به روش مردمی وانسانی آشنایی پیدانمایید.
 
معاون احمدسناتورمنتخب ولایت غور
 
نوت : این نبشته درجواب به نبشته های عزیزالله غوری واحمد غوری که بسیارگستاخانه درفیس بوک چرت گفته اند نبشته شده است.