آرشیف

2022-7-25

نظیر ظفر

عزر نامه

برايت از دل و جان مي نويسم 

غزلها ى    فراوان  مى نو يسم

خبر دارم  ز من   ازرده   استى 

كنم عزر   و پشيمان مى نويسم

ميانجى   كس نشد بين من و تو

ز نا مهرى    ياران  مى نويسم

ز اشكم  واژه  ها  را آب برده

تو گويي زير   باران مى نويسم

هر   انوقتى  قلم گيرم بدستم 

فقط از درد هجران مى نويسم 

بيا جانت  بنازم با (ظفر )باش 

ترا سر خيل خوبان مى نويسم 

 نوشته نذير ظفر