آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

عروج

بمنا سبت تد و یر سیمنا ر  تحت عنو ا ن ا مپر ا تو ر ی غو ر ی و جا یگا ه آ ن د ر تا ر یخ تمد ن

 
غـنچــه هــا ی آ ر ز و بـشگـفــت بـا ز            ا  ز سکـو تـش د  ر سخن گـو ینـد ر ا ز
ا ین غنا ی کـیـن بـشــر نا ز د بـــه ا و            آ فـر  یـد  ه آ نـز ما ن  پر ر نگ  و ر و
قر نها چو ن ز ر بز یــر خـا ک ر فــت             با  ر کـو  د  و با  ا فـو لـش  پا  ی بست
گـشت نسیا ن د ر هـمــه ا د و ا ر آ ن             بـر  سکو  ت  د  ا  ئـمی  با خـا  کـد  ا ن
گـم شـد ه  د ر بستر ی تا  ر یخ ما  نـد            هست و بو د ز ند گی ا ش کس نخو ا ند
پـهـلـو ا نـی د ر شکـست بیچا ر ه شـد             ر ا ه  و ر سمـش غـا  ر ت ا ما ر ه شـد
د شــمـنـا ن بد سگــا لـش بــر ز یـا ن             کی ز فـتـح و ر ز م ا و کـر د نـد  بیـا  ن
حا ل آ نکه شا هکا ر ا ن ما ند ه ا ند             خو د  گـو ا هی ا ز تو ا نش ز نـد ه ا نـد
ا ز هـمه علم ز ما نش بهـر ه د ا شت            ر فعـتی ا ز هستی  ا ش بر ما گـذ ا شت
د یـد ه و آ ئـیـن ا  و بـد هـــد  گـو  ا  ه            آ ن  جلا  ل  و عـز مت و آ ثا  ر و جـا ه
ر هـبر ا نش عـلم پر و ر بــو د ه ا نـد             فـا تحـا  ن  مـلک  و کـشو ر بـو د ه ا نـد
کـا ر شـا ن بر ر فعت ا نســا ن بــو د             شـا هکـا ر و  قـد ر ت د  و ر ا  ن  بـو د
بی ز تبعیض شهر ها ا عـمــا ر کـر د             آ  ن عـمـل  ر ا  پا  یهً  پـنـد  ا  ر  کـر  د
برعبا د ت مسجدی کر د ه ا ست بـپـا              تا به و حـد  ت سجـد ه د ا ر ند  بر خـد ا
د ا د می ر ا  ا و ز جـا مش بـی ر یـا               د ر بسـا ط  ا ین جهـا  ن  کر  د  ش  بپا
آ نکه بو د ه با شـجـا عت کا ر د ا ن               د ا د ه تا جـش تا  که سا ز د  ا و جهـا ن
شیـو ه هـا ی  نو به پــنـد ا ر و عـمل               کهنه ر ا بر طر ز نو کر د ه ا ست بـد ل
گــر بــه تــا ر یـخ کهن د ا ر ید نگا ه              بـو د ه ا و ر ا ر سـم و آ ئین جـا  یگـا ه
آ ن عر و جش غو ر ا ما تا به شرق              کر د تز ئین ز ند ه گی با ز ر ق و بر ق
آ نچه مانده عزمت دو ر ا ن ا و ست               چو ن فر و ز ا ن مشعل تا با ن ا و ست
با ستا نی خطه ا یست د ر آ ن د یا ر               آ  ر یا  ر ا ا فـتخـا ر یـست ز نـد ه د ا ر
هر چه کردند خلق بوده است مانده گار            با حو ا د ث د ر قر و ن ا ست پا ید ا ر
گـر شنـا سـد  عـا  لـمی ا  مـرو ز آ ن             ا عتـر ا فـیست ا ز حقـا یق ز ا ن ز ما ن
گـشته فـر ز ند ش بـلو غ و کا ر د ا ن             ز ند ه سا ز د فخر و شا نش این ز ما ن
ا  د عـا  یـش هـو  یت  تا  ر  یخ  با  د             مد ح میهـن نه  که  قـو م  و کـیش  با  د
آ ر یا نا و خر ا سا ن جــا ی ا و سـت             ا فـتخـا  ر ملک ا فغـا ن  پا  ی ا  و  ست
حـا ل خـو ا هـد تـا کـه خیز د ا و به پا             خـو یش سا ز د کا ر د ا  ن  و  ر هـنـمـا
سر نو شت خو یش ر ا گیر د بـد سـت             ر هگـشـا  ی  سـد هـا  و  قـیـد  و  بست
خـو د شـنـا سـد با همه د ا ر و نــد ا ر
هــر چـــه دارد د ر تــــوان گـیـرد بکـار
 
داکتر  (ندا)  05. 04.09 شهر آسن جرمنی