آرشیف

2015-8-17

mazizi

عرض سلامی به بانوی فرهیخته وحافظ قرآن خواهر «نجلا مرسی» همسر دوکتور محمد مرسی رئیس جمهور منتخب ملت مصر که فعلا در زندان فرعون مصر بسر می برد

سلام ودرود بر تو فرزانه خواهر
توئی خواهران را چو الگوی بهتر

سلامت کنم زانکه در این زمانه
کم است مثل تو قهرمانی ،دلاور

سلامم به آن گنج پنهــان صدرت
کلامِ الهــــی حــــدیثِ پیــامـــبر

سلام برشکوه خـــدا دادیت باد
ز الماس تاجی ترا هست برسر

سلامم بتو زانکه در هر مصیبت
تــو آمــوختی صبر ایوب وهــاجر

سلامت کنـــم زانکه از جمع خـــــوبان
ترا هست «مرسی» چنان نیک همسر

ســــلامم ترا ای تو نیکو معلم
بـه اولاد بودی تو در نقش مـادر

سلام بر تو ای مادر پاک طینت
که زادی چنین پاک وزیبای دختر

سلامت که  دراوج قدرت نبودی
مثالی زرسـوائی وفتنـــه وشــر

سلام بیشتر بر تو در حال غربت
که بس سربل
ندی وعالــی ومهتر

سلامم رسان بر همه اهل بیتت
بعنـوان یک مخلـص ویک برادر

سلامم به« مرسی»وزوج نکویت
که هست حافظ پاک قرآن وداکتر

سلام از« عزیزی» به اخوان ویاران
به مصر  هر یکی همچو قائد ورهبر

پایان
****************
محمد عزیز( عزیزی)
جمعه -ساعت 22:47

14-08-2015