آرشیف

2014-12-12

استاد احمد ندیم غوری

عذاب وجدان

وجدان احساس عامل درك ونيروي بازدارنده ازگناه تكبرسركشي خودپرستي جنگ فسادخودستاي ظلم وخودخواهي دروجودانسان است وجدان حاكم برتمام احساسات عواطف اخلاق حواس ظاهري باطني بيروني وداخلي ميباشدهرانسان بازيري پاساختن وجدان خوددست به خيانت جنايت تجاوزواعمال غيري انساني ميزندوازاوامرواحكام وجدان خودپيروي واطاعت نميكندكه وجدان آن هميشه درعذاب است طوريكه بمشاهده ميرسددرولايت جنگزده غورودرشهرفيروزكوه يك تعدادانسانهاي سركش گناه كارماجراجوي جنگ طلب ظالم قدرت طلب ومستبد موجوداست كه ازفساد،تجاوز،جنايت،جنگ افروزي وكشتارمردم مظلوم وبي دفاع غورهميشه به عذاب وجدان خودگرفتاراندواز عملكردخودرنج ميبرند. براي اينكه وجدان ماراحت ودورازرنج وعذاب قرارداشته باشدبايدبه كارنيك وپسنديده مبادرت ورزيم به انسانهاضعيف ومحروم مهربان باشيم براي ازارواذيت ديگران ازجنگ تجاوزوفساد كارنگريم وبراي رسيدن بقدرت متوصل به جنگ وفساد واعمال زشت خلاف اصول دين مقدس اسلام،قانون واجتماع نگرديم وبالاي ديگران ازظلم خشونت وفسادكارنگريم ودرپي فريب دادن ديگران نباشيم ازبدي وضرررساندن به ديگران خودداري كنيم بالاي ضعيفان اززوروتجاوزكارنگريم حقوق ديگران رامحترم بشماريم وتلف نكنيم بالاي زنان ازخشونت وبدرفتاري كارنگريم ازقدرت ومقام خويش به ضررمردم وطن وملت استفاده نادرست نكنيم پيروي ازصلح،امنيت،عدالت،وفرهنگ ملي رارعايت نمائيم قانون رااطاعت نموده ومحترم بشماريم منافع خودرامقدم برمنافع مردم وطن وملت نشماريم آنانيكه دست به جنايت خيانت جنگ وفسادميزنند دشمن وطن وملت قهرمان افغانستان ميباشندعده جنگسالاران مافياي قدرت وفساددر(غور)كه درطي چهاردهه باجنگ وكشتاربيرحمانه دست دارند مرتكب هرنوع جرم وجنايت هستندبه وطن ومردم خودخلاف قانون جنگ،خيانت وفسادرا روا داشته اندبه وجدان خودخيانت كرده اندمافياي جنگ فسادحاكم برسرنوشت ملت است درظاهر خودراخدمتگار ودوست به دولت وقانون نشان ميدهند امادرواقعيت دشمن صلح آزادي وقانون درافغانستان وملت قهرمان اين كشورميباشندجنگ افروزان بخاطررسيدن بقدرت با زيري پاساختن قانون ومنافع ملي دست دارنددرپشت پرده باتروريستان وجنگسالارن به دوام جنگ فساد وكشتارمردم بيگناه افغانستان وبخصوص درغورجنگ زده دست دارندمافياي جنگ وفسادباجنايتكاران غاصب وشنا خته شده كه دستهاي شان بخون فرزندان مردم بي دفاع غورآلوده است هرروزوشب باجلسات مخفيانه به باداران غيري مسئول خودبادادن رشوه به جنايتكاران جنگي وجنگ افروزان شناخته شده فساد وناآرامي درغوردست دارند وازداخل اداره محلي وامنيتي غورحمايت تمويل وتجهيزميگردندوحتي به تروريستا ن ازوضيعت موجوده ونيروهاي امنيتي گزارش داده ميشودعميليات مخالفين دولت طالبان وهمكاران شان طبق پلان تظيم ميگرددمجرمين وجنايت كاران جنگي واسطه دارمحلي وابسته بقدرت مندان وجنگسالاران محاكمه ومجازات نميگردند دست داشتن افرادشناخته شده به ترورانتحاروكشتا ري بيرحمانه اطفال زنان ومردم بيگناه درراه هاقريه هاواحدهاي اداري وحتي درشهرفيوزكوه جريان دارد درسال 1393كشتارمردم بيگناه اطفال وزنان بصورت بسيارفجيع وخيم ودردناك توسط مافياي جنگ وابسته بقدرت جان عده زيادي ازمردم ونيدوهاي امنيتي راگرفته است كه ازسوي ارگانهاي مسئول امنيتي اجرائيوي وقضاي غوردرچندسال است كه ازعاملين شناخته شده بازپرس به عمل نمي آيدكه اين مجرمين شناخته شده عمليات شانرا بدستورمافياي قدرت ومخالفين شناخته شده صاحب قدرت داخلي وخارجي درغورباشركاي جرمي وجنايتكارغوري وخارجي شان انجام ميدهندوازناراحتي وجدان گناه وفسادگسترده خودردعذاب ميباشنداماازجنايت وخيانت دست برنميدارندوبه نداي وجدان وعذاب وجدان اعتناي ندارندبخاطريكه بامعافيت كتلوي وكشتاربيرحمانه مردم ضعيف عقب افتاده محروم وبيگناه غورعادت گرده اند ازاعمال بدوغيري انساني خوددست برنميدارند…..

خون وآتش ماجراي جنگ گشت
انكه باآتش فشان همرنگ گشت

خشم جنگ افروزطوغيان ميكند
زندگي وخانمان ويران كند

سركشد آتش فشان از انفجا ر
تابه سوزاند گردد انتحار

ازعذاب خويش ميگردد خموش
خاك وخاكستربماندازخروش

هركه باجنگ وتروري ديگران
خودبميراند به آتش صبح وشام

آنكه خونخوارست وحشي ميشود
در پي كشتا ر انسان ميرود

وحش با انسا نيت اندر تضاد
كي كند با آ دميت اتــــــحاد

آنكه جنگ افروزوجدان درعذاب
بگذردجنگ وجنايت چون هباب

وحش چون انسان ظالم خوي نيست
باجنايت وفساد بدروي نيست

ميدرد بهري ضرورت از شكا ر 
نيست باجنگ وتجاوزكاروبار

ماجراي جنگ خود كشتن بدام
جنگ كاخ زندگي ساخت انهدام

رحم عطوفت به وحش وجدانگر
مانع كشتار به جنگل ميشود

آنكه جنگسالارزوحش وحشي تر
بيرحم وبي عاطفه هست ازنظر

عاقبتست روزگاري جنگ سياه
خود درين آتش بسوختن باگناه

خودكشتن بردوباخت جنگ بود
خودسوختن سازساخت جنگ شود

راه جنگ افروزمرگ وسوختنست
سوزودردر نج وگدازوماتمست

ديده اي ظالم زجنگ طوفاني خون
خشم نفرت ميكندطوغيان جنون

ازفسا د واز خيا نت خود بدام
هست جنا يتكار وظا لم بد نا م

آنكه ازوحشت به قدرت آرميد
مست بيخود ازشرارت سركشيد

صورتي وحشي انسان نامي او
درپي فسادوجنگ گشت روبرو

آدميت صلح خواهد در جهان
درك واحساس دوستي راهمچنان

كاروان صلح هنرآموختن است
وحدت وعشق درجهان آوردن است

آنكه باجنگ زندگي سازدخراب
خودبسوخت وجدان اوست اندر عذاب

سنگرصلح اتحادوزندگيست
نظم و امنيت بناي دوستيست

صلح به انسان خيرنيكي آورد
آنكه جنگ افروز وحشي ميشود

تانباشيم خصم جان اندرعذاب
خوددراين آتش نسوزانيم كباب

باوطن وهموطن دوستي نديم
ازعذاب ورنج محنت دورشوي

استاداحمدنديم غوري مديرمسئول بنيادفرهنگي هنري سام وماهنامه سام 
شماره هاي تماس :0797126146 — 0779410883
ايمل :nadim88ahmad@gmail.com — www.sam2wklyblakfa.com آدرس دفتر: شهرفيروزكوه مقا بل ر يا ست امورزنا ن آدرس كتابخانه،موزيم هنري:پارك نديم آبادواقع دره قاضي شهرفيروزكوه ولايت غور