آرشیف

2016-12-18

دوکتور ص. سعیدي

عدالت کور و امکانات احمد اېشچي!

عدالت نباشد صلح نیست. سمبول عدالت در جهان خانم بلند بالای با ترازو در دست و چشم بسته. به همین علا مهم میګویند عدالت کور است. یعنې هر آنچه طرفین قضیه در ترازوی عدالت تقدیم نموده و میګذارند، قاضی مکلف به حکم در چوکات و مستند برآن است. آنچه در مطبوعات و خاله و ماما به قاضی قصه میکنند، اولا قاضی نباید آنرا بشنود وثانیاً قاضی صرف و صرف حتی بدون دخل دادن علایق خویش مطابق مستندات ارایه شده و قوانین نافذ حکم صادر کند. قضاوت و تأمین عدالت در عالم اسباب و امکانات بشری امروز بدون داشتن دوسیه و مستندات ارایه شده در قضیه و استماع تمام جوانب ناممکن است.  عدم مراعات پروسیجر ھا و قوانین اجراات جزایی به بطلان حکم صادر شده میانجامد. 

ارګانهای عدلی و قضایی در مسایل حق العبد زمانی اقدام میکنند که شکایت متضرروجود داشته باشد. 
دحق الله مراجع عدلی و قضایی با آګاهی از جرم  امنیت جامعه و مردم باید اقدام کنند ورنه بخاطر عدم اجرای وظيفه خود مرجع عدلی و قضایی مورد پیگرد قرار گرفته و در شرایط متمدن باید اقلا خود  استعفا کند و یا به آن جهت داده شود. در عدالت داخ کردن سیاست و اینکه عادت و معمول بد شده که متضرر اعتراض و شکوه میکند که چرا رئيس جمهور و یا رئيس اجرائيه غم من را نه خورد حالت بس بدی است که فعال نبودن سیستم را نشان میدهد و حاکمیت مافیایی است. این حالت باید تغیر کند و آنرا از جای باید آغاز کرد و جهت داد. مس‌ؤولین سیاسی باید به ملت از عدم اجرآأت مس‌ؤل عدلی و قضایی و پيګرد ایشان به ملت ګزارش دهند که چرا به موقع اجراات مقتضی نه کرده است. 
عدالت باید در داخل کشور مطبوع و در محل وقوع جرم و یا محل سکونت طرفین تأمین شود. تبدیل مراجع پيګرد عدلی و قضایی بنابر مشاکل عدلی و قضایی و خواست موجه طرفین ممکن است. در صورتیکه مراجع عدلی و قضایی کشور مطبوع به قضیه ای حق تلفی در کشور مطبوع در وقت متنابس رسیدګی نه کنند، از حق متضرر است تا بعد از مستند سازی مراجعه به به مراجع عدلی و قضایی به کشور مطبوع به مراجع عدلی جهانی از جمله محکمه جزایی جهانی – ھاگ مراجعه نمایند. محکمه جهانی هاګ را نباید به محکمه اروپا مغالطه کرد. این محکه بعد از درخواست و مستند سازی اینکه کشور مطبوع در زمان متناسب به قضیه رسیدکی نه کرده به رسیدګی به قضیه میپردازد. در صورتیکه این عدم رسیدګی در کشور مطبوع مستند سازی نه شود، قاضی مربوطه قضیه را در همان نشست مقدماتی از اجندا خارج میسازد. لذا 
احمد اېشچی باید دعوی خود را کتبا از طریق پست و یا ګرفتن سند به ارګانهای عدلی و  قضایی افغانی سپرده و مستندات سپردن این شکایت خویش را در دست داشته  باشد.  عدم رسیدګی به موقع که باز امکان مراجعه به مجامع بین المللی میسر است. در غیر ان مجامع عدلی بین المللی چنانچه ګفته آمدیم درخواست پیگرد عدلی تقدیم شده توسط وی را در صورت عدم رسیګی به موقه مراجع افغانی رد خواهد کرد.
ملکه کلوپاترا۔ را در زمان حاکمیت اش تلاش کردند. زهر. بدهند. موضوع افشاء. شد، سوء قصد کننده کننده التماس کنان. از عمل معذرت خواست و طلب عفوه کرد. ملکه ګفت باشد عفوه کردم اما جام زهر را که برای من آورده اید خود بنوشی. حال آمدیم به آنهایکه. تلاش جور آمد و توافق در سطح قومی دارند باید ګفت که خود به این. نوع عمل جرمی و یا تلاش ارتکاب آن راضی شوند، جور آمد. جور آمد است. ورنه. سوار شدن. بر خر خر یک شرم و پایین شدن از آن دوشرم.  
ګزینه ها در این مورد بس. و جدا محدود و عواقب آن برای تمام جوانب و قبل از همه برای جنرال دوستم بس خطر ناک است. الهی خاتمهء ما را خراب نه کن! آمین