آرشیف

2014-12-21

علم عبدالقدیر

عدالت ستون استوار خانه اجتماع

 

رنگ آمیزی سقف بی ستون؟

 

 

 

تعمیم وتوسعۀ برخی از مفاهم و ارزش های مدنی همزمان با رشد روز افزون بی عدالتی در افغانستان تصویر صاحب خانه پوچ مغز وبر گشته اختری را به نمایش میگذارد که با از دست دادن تمرکز فکری در تلاش رنگ آمیزی کلبه ویران وسقف فرو ریخته خانه اش هست..حضرت علی کرم الله وجه در توجیه وتفسیر آیه( إن الله ذوالعدل والإحسان) میفر ماید: عدالت بمثابه ستون محکم واستوار ساختمان یک جامعه است وسائر خوبیها وارزش ها واحسانها تزئینات ورنگ آمیزی ساختمان جامعه بحساب میاید اگر پایه های یک ساختمان محکم واستوار نباشد رنگ آمیزی وتزئین نمودن کاری بیهوده خواهد بود . نه تنها ساختمان جامعه که زمین وآسمان نیز بر اساس ستون عدالت استوار است خداوند ج میفر ماید ( وبالعدل قامت السموات والأرض) بر بنیاد همین فرموده میگوئیم اگر ساختمان جامعه ما فاقد ستون استوار ومحکم عدالت باشد تز ئین کاری های چون حقوق بشر، دموکراسی ،آزادی بیان ،جامعه مدنی، نهاد های سیاسی، حقوق وقاتون وده ها قرص وقمر دیگر بمثابه ملمع کاری ساختمان بی ستون است که زود فرو میریزد و در زیر پای هر رهگذری بگفته ایرانیها له ویا خورد وخمیر میشود. لذا تا عدالت نداریم هیچ چیزی نداریم.

هیچ خواست کاملتر وبر تر از عدالت نیست

حکمت وهدف اساسی ارسال رسول وانزال کتاب اسمانی از جانب خدواند هدایت ورهبری مردم بر عدالت بوده ( اگر میخواهید جامعه مرفه وبی نیاز داشته باشید باید در همه عرصه های متمدن وپیشرفته باشید ،پیشرفت وتمدن هم در گرو ثبات وحاکمیت قانون است وحاکمیت قانون مستلزم امنیت است ، امنیت بدون سهمگیری ومشارکت دلسوزانه عام مردم ممکن نیست ومنهای عدالت حس وانگیزۀ همبستگی ومشارکت ملی بخاطر تأمین امنیت ودفاع از ارزشها مرده است باز هم روح زنده عدالت میتواند کالبد بی حس وتن کرخت ویخ زنده وحدت وهمبستگی ملی را زنده ساخته زمینه تأمین امنیت، استقرار ثبات،حاکمیت قانون، توسعه وپیشرفت تا رفاه وآسایش ملی را مساعد سازد لذا عرض من برای مردم غور وهمه هموطنان محروم از حقوق حقه شان این است تا بجای تقاضای ارقام واعداد درشت وهول بر انگیز پولی وغیره اصل وستون جذاب ودوست داشتنی عدالت را بخاطر حفظ سقف خانه واحد افغانستان مطالبه نمایند ویکی ازین مطالبات را من حیث بدیل بهتر در ختم این نوشته پیشکش حضور مینمایم.

مکثی بر ملاقاتها وتقاضا های مردم غور
نتیجه ملاقاتهای دسته جمعی مسئولین ونمایندگان ولایت غور با رئیس جمهور وأعضای کابنیه معمولا با یک وعده غیر عملی به پایان میرسد ملاقات أخیر رئیس جمهور ومردم ولایت غور هم نتیجه جزء امید به اینده چیزی بیش نداشت ، همان ایندۀ که یازده سال از آن گذشته .ملاقاتها ظاهرا با همان وعده های متحدالمال، ماس مالی ودور زدن مسئولین ونمایندگان ولایت غور و جملات وکلیمات کلیشه ای ووعده های سر خرمن به پایان رسید که در گذشته بار ها تکرار شده، مثلا وزیر مالیه از موجودیت سی ودو ملیون دالر بودجه إعتباری بخاطر انکشاف غور در تمام بخش اطمینان میدهد وهم مؤظف شد از بانک انکشافی آسیائی وبرخی دونر ها بخاطر ولایت غور کمک جذب کند که البته همین جذب کردن خودش یک پروسه طولانی است واینکه بعد از جذب کردن پول کدام بی عدالتی دیگر را شکل میدهد خدا میداند. در سائر ولایات بودجه انکشافی بالای صد میلون است مثلا در با میان در همسایگی غور در سال 92 یکصد وبیست ملیون دالر بودجه انکشافی تخصیص داده شده ولی بخاطر غور در تمام کنج ها وکنار ها ی وزارت مالیه سی ودو ملیون دالر إعتبار وجود دارد وبس.ما بخاطر با میان ویا یک ولایت دیگر تنگ چشمی نداریم ولی اگر اصل عدالت در یک جامعه رعایت نگردد دیگر از همدلی ووحدت ملی وهمبستگی خبری نیست وجائیکه همبستگی مشترک مردم وحکومت وجود نداشته باشد نه امنیت است ونه هم ثبات وتوسعه وانکشاف؟ ونه هم کندک ها ولواء ها مشکل را حل میکنند نباید همه چیز را بزور تحمیل کرد بگذارید بجای لوای نه صد نفری هشتصد هزار نفوس ولایت غور در امر تأمین امینت وهمکاری با حکومت داو طلبانه حاضر شوند.

تقاضای های بی پاسخ
اول :مسئولین ونمایندگان ولایت غور در بخش تأمین امنیت خواستهای زیر را مطرح ساختند.
ارتقای کندک اردوی ملی به لوا،
تبدیل پولیس ولایت غور به پولیس ملی،
ایجاد کندک پولیس نظم عامه،
منظوری یک هزار و پنجصد نفر پولیس محلی،
ارتقای تشکیل پولیس مبارزه با مواد مخدر.
دوم حکومت داری: اختصاص مبلغ شش ملیون دالر از برنامه حمایت ولایات کمتر انکشاف یافته سال 1391 – 1392 که تا کنون به مصرف نرسیده غرض اعمار تعمیرات مقام ولایت، شورای ولایتی، منزل رهایشی والی و تعمیرات هفت ولسوالی ولایت غور و به اعلان سپردن چهار پُست سرپرست ولسوالی های ولایت غور.
سوم توسعه واقتصاد:اقتصادی و اجتماعی: اسفالت سرک چغچران-هرات و چغچران-کابل، اعمار بند برق پوزه لیچ، اعمار تعمیر پوهنحی تعلیم و تربیه.
………………………………………………………………………………………………………………………………
قبلا عرض شد که تقاضای مردم ولایت غور مانند گذشته به وعده سر خرمن وکمک دونر ها موکول شد که چندان شگفتی ندارد این درامه های تکراری روح وروان همشهریان مارا بار ها خسته سا خته من فکر میکنم اگر والی صاحب محترم غور شورای ولایتی، محاسن سفیدان ونمایندگان در شورای ملی مشکل غور را از زاویه دیگر مطرح کنند که پیامد های طبیعی ان مثبت تر وبا ودوام تر باشد بهتر خواهد بود وآنرا زیر عنوان بدیل بهتر بشرح ذیل ارائه میدهیم.
بدیل بهتر: راه بهتر اصلاح ساختار وتشکیلات واحد های اداری کل افغانستان در قدم اول توسعه تشکیلات اداری ولایت غور با اضافه کردن چهار واحد اداری دیگر میتواند مشکلات امنیتی را کاهش وزمینه های رشد وتوسعه را افزایش دهد.وقتی اصلاح تشکیلات واحد های اداری کل کشور میگوئیم منظور ما این است که ادغام برخی مناطق دور افتاده دو ولایت هم مرز شرائط تشکیل یک واحد اداری مکمل تر میسازد مثلا برخی قراء ومناطق ولسوالی پرچمن فراه با مناطق ساغر وتیوره که از مرکز ولسوالی تا هشتاد کیلو متر فاصله دارند باید یک واخد اداری مستقل داشته باشند وهمچنین هلمند وبادغیس ویا ولایات شمال چون جوزجان وفاریاب واما أصل مطلب ولایت غور در قدم اول به چهار واحد اداری دیگر نیاز جدی دارد تا مشکلات امنیتی اقتصادی واجتماعی خودرا بهتر حل کندومن چهار منطقه را طور نمونه محور مناطق دور افتاده معرفی میکنم.
1- مر غاب در شمال شرق چغچران
2- کمنج در شمال شهرک
3- زیرنی در جنوب غرب تیوره
4- اسکوچه در جنوب ولسوالی پسابند.
اگر مسئولین ونمایندگان ما بخاطر رعایت اصل عدالت وگرفتن حق قانونی مردم غور مشکلات مردم دور افتاده درین مناطق را در نظر بگیرند وبا استدلال درست منطقی عینی وعملی میتوانند امر منظوری توسعه واحد های اداری را در غور بگیرند.در افغانستان ولایاتی هست که ساحه ونفوس آن معادل ویا کمتر از غور است ولی تعداد واحد های اداری ان بالای بیست است وغور جدا نیاز دارد تا پانزده واحد اداری ویا شهرک رسمی داشته باشد.با منظوری تشکیلات جدید خواستهای فوق طور طبیعی ویا تبیعی مرفوع میگردد تشکیلات اداری وامنیتی همین واحد ها پاسخگو نیاز های امینتی وانکشافی مردم میگردد ونیازی نیست هر روز به استان مسئولین سر بسا ئیم ومنتظر بنشینیم یک والی تبدیل شود ووالی اینده با استفاده از ابروی خود برای یک مرتبه مارا بحضور رئیس جمهور مشرف گرداند.عزیزانم بدیدار هیچکس ندارید حق خودرا از غور هم میتوانید بدست آورید بشرط تدبیر و وحدت وصداقت.
دوستان گرامی ! این در خواست ویا تقاضا یک کمی بکار های فنی وتخنیکی نیاز دارد که نسبت انتظار ومصرف پول شصت نفر در کابل کم هزینه تر است ففط ده نفر مسلکی خواست مردم را با دلائل وتأئیدی مسئولین به کابل بیاورد اول به شورای وزیران بعد شورای ملی ویا بر عکس وهم ارگانهای محل را بکمک وهمکاری فرا خواند واگر ابا میورزند فریاد عدالت خواهی ومظاهره تا تطبیق عدالت در کشور اول از طریق اصلاح ساختار تشکیلات وواحد های اداری .از نظر من این روش بدیل بهتری است تا منتظر بنشید سوال گری حرفۀ برای شما حق شمارا از دیگران سوال کند وبعد هم بجای دیگر مصرف کند. فقط تشکیلات اداری را توسعه ببخشید..استدلال این بخش قوی تر وروشنتر است. من چهار منطقه فوق را طور نمونه بارزتر یاد آوری کردم شاید مناطق دیگری از أهمیت بیشتر بر خوردار باشد وهم اگر یکی ازین چهار گزینه قبول شود هم قابل افتخار است بخاطر عدم منظوری یک واحد جلو منظوری واحد های دیگر را نگیرید هر جائیکه یک واحد اداری اضافه شود پاسخگوئی نیاز های یکتعداد مردم ما خواهد بود تشکر از توجه شما علم