آرشیف

2017-9-4

afrotan3141

عجلهء استراتیژیک امریکا ومشروعیت رئیس ترومپ !

میگویند شخصی نزد دکتر روانشناس رفت و گفت : آقای دکتر به دادم برس که هیچ چیزی به یادم نه می آیند و  نه می دانم که من کی هستم ؟ و نه میدانم که دیروز چه خوردم ؟ دکتر پرسید که از چه زمانی این موضوع اتفاق افتاده است ؟ آن شخص بهت زده به دا کترنگاه میکرد وپرسید ، که آقای داکترکدام موضوع ؟ 
بدون شک که وضع کشورما افغانستان نیز مانند این بیماری است که نه میداند از چه زمانی مصاب به بیماریی یاد فراموشی شده و هیچکسی حتی خود را نه میشناسد .
ازآنجائیکه بــخش قبلی یادداشت ام را با درج عــنوانی« واکنش پاکستان دربــــرابــــرا ستراتیژیی جدید امریکا !» خاتمه بخشیده بودم ناگزیر شدم اکنون که سومین و آخرین روزآن ایام مقدس است یادداشتم را از همان جائی  آغازکنم که یادداشتم را بر آن به پایان  رسانده بودم .