آرشیف

2015-1-24

خداداد خیراندیش

عبدالقا سیم گواهی جــدیـــد بــــه تاریخ کهن غور

 

ازآنجائیکه ورقهای زرین تاریخ غورعزیزسراسرقصه وحـکایت ازبزرگ مردان ودلیرمردان است که نظیرشان درجهان کمیاب است .کسانی بودندکه سراسرآزادوباوقارزنده گی کردندوهریک شان هم مانندستاره هــای درخشان درآسمان علم ودانش،تمدن ،فرهنگ،هنروادب بودند.سیاست مداران وجهان داران بودندکه ایجادیک امپراطوری وسیع راآرزودا
شتند وایجادکردند.کسانی بودندکه هیچ گاه به مسائیل محیطی ومنطقوی نمی اندیشیدند.اعمارمسجدجامعه بزرگ در
هرات ومناربه دهلی گواه این حقیقت است.آنهانه تنهابین ولایات افغانستان فـــرق قایل نبودندبلکه بین تمام مناطق تحت امپراطوری هیج تفاوت قایل نبودند.وهزاران ویژه گی ناب دیگرکه نمی شودهمه رادرین یک صفحه نوشت…..
امایک باردیگرقاسیم جان به عنوان اول نمره عمومی کانکورافغانستان ودیگربرادران عزیزماکه همــــه نمرات خوب گرفتندتاریخ کهن غورراهویداساختند.این تنهابه قاسیم جان نه بلکه به تاریخ غور،به تمام مردم غــــورومخصوصابه استادان ونوجوانان غوریک افتخاربزرگ است.ازدرگاه خداوند"ج"به قاسیم جان وتمام جوانان ومحصلین غورموفقیت های مزیدی راخواهانم.
واین یک گوش زداست به آنانیکه غوررابه چشم حقارت میبینندوحکومت داران که غـــــــوروتاریخ غورافراموش کردندوبــطور مداوم حق غوریهاراتلف میکنند.بایدبدانندکه فرزندان غورهمانندپدران وبزرگان خودمیدرخشندوخوا هنددرخشید.فرزندان غوردامن علم ودانش راگرفتندوروزی غــــورراآبادخواهندکرد. باوصــف مشکلات که فراراه تحصیل وتعلیم درغورقرارداردبه آنهم برادران ماشجاعانه بامشکلات مبارزه کرده واشتیاق تحـصیل و تعلــــــیم رادارند.تربیه معلم غـورمدت چهارتاپنچ سال میشودافتتاح شده تاحال تعمــیرتدریسی ندارد.یـک پوهنخی تعلیم وتربیه باصدخون دل ایجادشده محصلین عزیزمابداخل خیمه هادرس میخوانندکه این شــــــرم است به دولــت مردان ما.اکثرا مکاتب غورتعمیرندارندواطفال ونوجوانان به آفــتاب سوزان درس میخوانند.کجاست وزیرمعــــارف ماکه شعاانکشاف متوازن معارف راسرمیدهد؟وصدهامثال دیگرازین قبیل.امابایدملتفت شدکه فــرزندان غورهیچ گاه مایوس نشده وبااین همه مشکلات شیرمردانه ودلیرانه باشوق خاص تحصیل وتعلیم خواهندکرد.