آرشیف

2016-2-22

گل رحمان فراز

عبدالرحمان ثانی قاتل نسل بشریت در چنگ دولت!

مولوی عبدالرحمان باشنده ساحه رغسکن دره مرغاب و قاتل شهيدان مظلوم هر یک قاضی شهید قربان کریمی، چهار افسر آمريت ترافیک، رئیس موسسه برک و چهارده شهید 27 رمضان…! در یک عملیات آگاهانه و با مدیریت مسئولین امنیتی غور که به علت مریضی اش از مرغاب عازم غلمین و بعد از غلمین عازم فیروزکوه شد، مقصد رسیدن و تداوی شدن اش در فیروزکوه بی گمان توسط نیروهای شجاع امنیت ملی گرفتار شد.
امیر عبدالرحمان و یا هم همان مولوی عبدالرحمان کاری نکرد جز اینکه آدم کشت، وحشت و دهشت آفرید و تخم نفاق را بین اقوام این ولایت پاشید و همانند امیر عبدالرحمان خان تهداب قتل ها به نسبت قوم گرایی (قتل از یک قوم مشخص) را صرف نظر از سنجیدن وجه حسن اش گذاشت.
گرچند چانه زنی ها و ارباب گرایی ها نسبت رهایی این فرد داعش/طالب وجود داشت و حتی ادامه نیز دارد که بحیث مدغم شده ی شورای صلح رهایی یابد اما این گمانه زنی رویایی بیش نیست! 
هرگاه مسئولین ارشد محلی در پی رهایی وی اقدام نمایند، بدون شک خشم مردم محل و جوانان این ولایت را در قبال خواهند داشت و روزگار دولت از طرف حامیان اش تلخ خواهد شد.
فلهذا، برای مولوی گل مرجان، میله های مستحکم زندان، شکنجه نهایت دوران، سردی رویه، بی عذتی، عذاب عملکرد و اجز عظیم تمنا دارم.
با احترام 
گل رحمان فراز