آرشیف

2015-11-7

کل راستگو

عاملین قتل دخت غرچستان پیگیری گــردنـــد

 

اگر آن دخت غرچستان به دست آرد دل مارا
به چشمان خونش بخشم، فیروزکوه هم بخارا را

سپاس بی‌پایان مر مدیر مسوول بینندگان و طرف‌داران سایت جام غور را. کمر مردانه در بازگویی مسایل و مشکلات غور بسته‌اند، سایت جام غور روشنایی است که دارد بر تاریکی‌های ما پرتو افگنی می‌نماید. به گونه‌ی که یک تن از هزارها تن دیگری که در همایش خیابانی روند سبز افغانستان به رهبری شخصیت محترم کشور امرالله صالح  از طرف دفتر ولایتی غوربه منظور دست‌گیری و پیگرد عاملین قتل وحشت‌ناک دخت غرچستان راه اندازی شده بود، بودم.  و این گونه شعار ها طنین انداز بود. ما حکومت پاسخ‌گو می‌خواهیم! عدالت، عدالت، چرا قانون را در حاشیه رانده اند؟ قانون قانون عاملین قتل دخت غرچستان کسانی نبودند که شریعت را بتوانند پیاده کنند. ما از حکومت مرکزی انتظار داریم تا هرچه زود تر به دست‌گیری وحشیان این تراژیدی که در غور و غرچستان  سابقه نداشته، اقدام فوری و عاجل فرمایند.
ما از شهروند محترم مان و افتخاری غور جناب امرالله صالح تقاضا به عمل می‌آوریم تا مدافع حقوق از کف رفته‌ی این  دخت غرچستانی خویش قرار گیرند. آری شهروند محترم ما رهبر روند سبز امرالله صالح از ایشان یکبار دیگر خواهش‌مندیم تا محبت فرمایند و این قتل مظلومانه را در مقامات علیای کشور جدی مطرح فرمایند. تا ما شاهد چنین تراژیدی، دردناک و جانکاه دیگر در کوه و حصار غور و غرچستان به کمک خوب شما نباشیم، ما چشم اندر راه اقدام عملی حکومت مرکزی اندر باره‌ی این قضیه‌ی نابخشودنی ثانیه شماری و لحظه شماری می‌کنیم. یکبار دیگر اجازت فرمایند تا از امرالله صالح اظهار سپاس و قدردانی بکنیم که با بر افراشتن علم‌اش  در خیابان‌های چون درفش کاویان در  شهر فیروزکوه خاموشی را شکستاندند، و از حکومت خواستار گردیدند تا این جنایت کار ها دست‌گیر و روانه‌ی دادستانی‌ها و قضای کشور گردند.

کل راستگو از شهر فیروزکوه