آرشیف

2014-12-11

غلام دستگیر خرسند سیبکی

عالیقدران محترم جناب…..

 

عالیقدران محترم جناب والی صاحب فضل احمد ، استاد عارف ملکزاده و جناب استاد یگانه السلام علیکم و رحمت الله برکاته .
مضمون جدید که خاطرات کهن را جامه نو پوشید واقعآ جالب و جاذب بود . اگر چه من در نوشتن نثر چندان مزه ی ندارم و در نوشتن نظم نظر به نظمیان دیگر هم خوب نیستم با آنهم لازم دیدم خود را در قطار آخرین صف شما ها جای دهم . فلهذا دل نا دل منظومه ی زیر را مینویسم و از شما تشکر میکنم .

جناب والی و استاد عارف
شدم از حال و از احوال واقف

ز تحریرات خاطرات سابق
عجب موزون و زیبا و مرادف

یکا یک نام از همصنفیان را
گرفته والی صاحب نام شان را

چو دیدم تحریر نغز شما را
نمودم آفرین مغز شما را

بخاطر آمدم آن روزگاران
همان صنف شما با جمله صنفان

از آن وقت و از آن دوران مکتب
ز دوستان خوش و خندان مکتب

فگارزاده ، سعیدی نیز مدهوش
که رحلت کرده با دنیای1 خاموش

ز فضل و یگانه قاسم اعلم
به هفت سال بوده ایم همصنف باهم

حسین علی لعل ، سراج تولک
ز بی پروا ؤ هم ایوب وردک

ستار جعفری ، عظیم نیک
صمد چاردر و حسین خرنک

خلاصه جمله ی دوستان و یاران
چو فلم بگذشت حال از پیش چشمان

از این مضمون نو و تازه ی تان
به هر جاه رفته است آوازه ی تان

خوش و خوشحال و هم خرسند باشید
که تا هستید صحتمند باشید

 

نوت : 1 – دنیای خاموش / منظور از قبرستان است

بااحترام استاد غلام دستگیر خرسند ( سیبکی )