آرشیف

2016-6-20

محمد دین محبت انوری

عاقبت پروژه هـــــــای خلاف منول

دوسال قبل مرحله سوم برنامه همبستگی ملی درولایت غورآغاز شد که ولسوالی دولتیار هم تحت پوشش مرحله سوم قرارگرفت.
شوراهای برات وچکاب دولتیار یک پروژه مشترک برق آبی کوچک را پیشنهاد کردند که،خلاف منول تخنیکی انجینری برنامه  بود پروژه طوری عملی میشد که سربند بالای دریای هریرود ساخته میشد وآب دریا به زمین بالا میشد ودوباره در بستر دریا یک پاور حوض ساخته میشد وآب بدریا میریخت وپروژه برق فعال میشد که ازنظر انجینری این پروژه چون سرکوهی نداشت غیر ممکن بود. اما مردم شوراهای برات ها وچکاب اسرار داشتند که باید این پروژه تطبیق شود وچندین بار پیشنهاد شان مسترد گردید ولی بازهم آنها بر تصمیم خویش پافشاری داشتند.رئیس قومی مردم عطامحمد گفته بود که اگر عقل انجینری قبول نمیکندعقل مردم این پروژه را قبول دارد وعملی میشود.از آنجایکه انتخاب پروژه هادر اصول برنامه بدست مردم است دفتر واحد اداری ولایتی وموسسه همکار افغان مجبور به خواست مردم تن دادند ودرضمن از مردم تعهد خط گرفتند که اگر پروژه مصرف آن بالا رود باید مردم سهم خودرا بلند ببرند وهمچنان مسولیت آینده پروژه بدوش مردم است.شوراها هم تعهد سپردند واین مسولیت را قبول کردند. این پروژه به هزینه 5700000 هزار افغانی سهم برنامه 570000 سهم مردم به کار اغاز کرد اما در جریان کار مردم بیشتر از سهم ده فیصد سهم گرفتند. که با تطبیق این پروژه برای 570 فامیل برق مهیا میگردید.
سربند که بالای دریای هریرود ساخته میشد باید ازمقاومت زیاد برخوردار میبود تا درمقابل دریای خروشان مقاومت داشته باشد.درحالیکه ساختن چنین سربند ها خلاف منول برنامه بود اما نظربه تقاضای مردم کارساختمانی  سربند تحت نظرانجینران موسسه همکار ودفتر همبستگی ملی به گونه ای خوبی انجام یافت.
در آن زمان ماهم گفته بودیم که اگر این پروژه کامیاب شود درسطح زون یک پروژه استثنای خواهد بود.
پروژه بعداز یکسال ساخته شد چون فصل زمستان فرا رسید مردم توربین وداینمو آنرا خریداری کرده ونصب نکردند.
درین مدت زمستان سپری شد وفصل بهارفرا رسید سطح  آب دریای هریرود بالا رفت به اثر شدت وزور دریا زیردیوار سربند سوراخ شد وتمام آب دریا از زیر دیوار سربند عبور میکرد که بدین ترتیب پروژه غیرفعال شد ودر آخرین بازدید که امسال درماه ثور از شوراهای مذکور داشتم واز نزدیک پروژه را دیدم چون اطاق توربین وداینمو ویا پاور حوض دربستر دریا ساخته شده بود آب دریا تادروازه اطاق بالا آمده بود که امکان استفاده از پروژه را محدود کرده بود. مردم هم ازین حالت ناراحت بودند ومیگفتند که ما دوباره سربند پروژه را میسازیم لیکن اگر ساخته هم شود مصرف آن زیاد بوده وشاید در آینده ها بازهم در معرض خطر قرار داشته باشد.اینجاست که باید شوراها پافشاری برساختن پروژه های خلاف منول تخنیکی انجینری را نکنند چون آینده پروژه مطمئن نیست وبرای مردم هم خساره بزرگ وارد میشود تنها در پروژه برق آبی شواهای براتها وچکاب مبلغ 5 ملیون وهفصد هزار افغانی به مصرف رسید که یک مقدار پول زیاد هنگفتی است که اگر پروژه ناکام شود از نظر اقتصادی برای مردم ضایع بزرگ بوده وضربه بر پروسه انکشاف است.
درآخر باید گفت که درین رقابت که مردم انجام دادند،عقل انجینری برعقل مردمی برتری یافت.

عاقبت پروژه های خلاف منول

عکس سربند در وقت که ساخته شده بود.

عاقبت پروژه های خلاف منول

عکس پاور حوض که تازه ساخته شده ودر بستر دریا قرار دارد.

پایان
محمددین محبت انوری
فیروزکوه
ثور1395